BASINDAN YAZILAR
Sahte Belge Kullananlarla İlgili Yeni Düzenleme / Veysi Seviğ - MuhasebeTR

Sahte Belge Kullananlarla İlgili Yeni Düzenleme / Veysi Seviğ

 Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yer alan indirim sisteminin uygulanmasına yönelik olarak hazırlanan tebliğ taslağında ‘Haklarında Sahte Belge Kullanma Raporu’ bulunanların KOD’a alınması aşamasında idari açıdan bazı önlemlerin alınması öngörülmüştür.
Söz konusu tebliğ taslağında yapılan tanımlamaya göre mükelleflerin ‘Sahte belgelerde yer alan Katma Değer Vergisi’nin kullanıldığını tespit eden rapor; sahte belge kullanma olumsuz raporu olarak’ değerlendirilecektir. Bu bağlamda sahte belge kullanıldığına yönelik olarak hazırlanan inceleme raporlarında aşağıda yer alan hususların yanı sıra kullanıcının bu belgeyi kayıtlarına intikal ettirip ettirmediği veya beyannamede indirilecek Katma Değer Vergisi olarak kullanıp kullanmadığı hususu da ayrıca belirtilecektir.
Bu tür raporlarda ‘Tarhiyat önerilmemiş olması bu raporların olumsuz rapor alma vasfını’ değiştirmeyecektir.
Ancak reddedilen Katma Değer Vergisi tutarının sahte belge kullanımından kaynaklanmaması halinde ise onaylanmayan kısmın nedenine ve miktarına bakılmaksızın düzenlenen raporlar bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.
Vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından düzenlenen ve sahte belge kullanılmasına ilişkin raporlarda;
* İncelenen mükellefe, söz konusu belgelerin düzenleyicisi mükellef / mükellefler arasında; gerçek bir teslim ve/veya hizmetin bulunup bulunmadığına, herhangi bir ödemede bulunup bulunmadığına, ödemenin şekli (banka, çek, senet, kasa, PTT, kredi kartı ve benzeri) ile malın nakliyesine yönelik tespitler veya sahte belge düzenlendiğine dair hakkında rapor tanzim edilmiş olan mükellefin; mükellefiyet kaydının terkin edilip edilmediğine ilişkin hususlar,
* Mükellefin, söz konusu belgelerdeki mal ve/veya hizmetleri gerçekten aldığı ya da almadığının, kaydi envanter ve randıman gibi ek çalışmalarla desteklenmek suretiyle değerlendirilmesi,
* Sahte oldukları tespit edilen belgelerin tutar ve mahiyet bazında incelenerek, bu belgelerde yer alan mal ve/veya hizmetlerin mükellefin söz konusu dönemdeki iş ve işlemlerinin niteliğine, stok durumuna, sermaye ve ödeme kapasitesine uygun olup olmadığının değerlendirilmesi,
* İnceleme dönemine ait beyanların tetkik edilmek suretiyle, mükellefin vergi ödeme gayretlerinin değerlendirilmesi ve sürekli olarak devreden veya iş hacimlerine uygun tutarlarda Katma Değer Vergisi ödemeyen veyahut sektör ortalamasının altında kârlılık beyan eden mükelleflerin durumunun ortaya konulması gerekmektedir.
Sahte olduğu tespit edilerek rapora bağlanan belgelerin kullanıcısı ‘sahte belge kullanıcısı’, buna ilişkin raporda ‘Sahte Belge Kullanma Olumsuz Raporu’ değerlendirmesi yapılacaktır.
Yapılan inceleme sonucunda mükelleflerin kendileri ya da mal ve/veya hizmet satın aldıkları mükelleflerle ilgili olarak;
* Defter ve belgelerini ibraz etmedikleri,
* Katma Değer Vergisi beyannamelerini vermedikleri gibi nedenlerle Katma Değer Vergisi indirimlerinin reddinden kaynaklanan tarhiyatlarda, inceleme raporlarında tarhiyatın bu tespitlere ilişkin kısmının sahte belge kullanma fiilinden kaynaklandığının açıkça belirtilmemesi halinde, düzenlenen rapor olumsuz rapor kapsamında değerlendirilmeyecektir.
Sahte belge kullanma tespiti, sahte belgelerde yer alan Katma Değer Vergisi’nin indirim konusu yapıldığının tespitidir. Sahte belge kullanıldığına yönelik raporlarda belgenin sahteliğinin yanı sıra kullanıcının bu belgeyi kayıtlarına intikal ettirip ettirmediği veya beyannamede indirilecek Katma Değer Vergisi olarak kullanıp kullanmadığının da tespit edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda da kullanıcının (Ba) bildiriminde söz konusu belgeye ve Katma Değer Vergisi tutarına yer vermiş olması sahte belge kullandığına dair karine teşkil ettiği kabul edilecektir.
Haklarında sahte belge kullanılmasına yönelik olumsuz tespit bulunan mükellefler kendi durumlarından haberdar edilerek kendilerine 15 (on beş) gün içinde olumsuzluğu giderebilecekleri bildirilecektir. Verilen süre içerisinde olumsuzluğunu gidermeyen mükellefler özel esaslar kapsamına alınacaktır. Bir başka anlatımla kendisine bu konuda ‘olumsuzluğu giderme’ bildiriminde bulunanlar söz konusu bildirime uygun davranmazlarsa özel esaslara tabi olacaklar, daha açıkçası ‘KOD’a alınacaklardır.

(Kaynak: İto Gazetesi | 21.12.2013)

GÜNDEM