BASINDAN YAZILAR
İşçinin İş Akdini Feshetmesi Halinde Ödenmesi Gereken Tazminatlar / Ali Yüksel - MuhasebeTR

İşçinin İş Akdini Feshetmesi Halinde Ödenmesi Gereken Tazminatlar / Ali Yüksel

 İşçinin iş akdini feshettiği hallerde, işçiye ödenecek tazminat iş yaşamındaki güncel sorunlardan birini teşkil etmektedir. İşçinin kendi özgür hür iradesi ile iş akdini feshetmesi, yani istifa etmesi halinde çalışanlar ihbar öneline uymak zorunda olmakla beraber, işverenden herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacaklardır. Bu halde işverenin kıdem ve ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu konuda pek çok Yargıtay kararı mevcuttur. Diğer bir fesih şekli ise işçinin iş akdini feshederken haklı bir sebebe dayanması halidir. Çalışan haklı nedenle iş akdini feshetse dahi bu halde ihbar tazminatına hak etmeyecek sadece kıdem tazminatını hak edecektir.

Yargıtay 9. HD’nin 2007/5143E. ve 2007/30846 K ve 18.10.2007 tarihli kararı bu konudaki emsal kararlardandır:

Yargıtay tarafından incelenen dosyada; Davacı çalışan yerel mahkemede ihbar, kıdem tazminatı, fazla mesai bayram ve genel tatil ücreti, yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme isteği kısmen kabul etmiştir. Hüküm davalı avukatı tarafından temyiz edilmiştir. Yargıtay ise kararın ihbar tazminatı yönünden bozulmasına karar vermiştir. Gerekçe olarak ise davacının iş akdini işveren tarafından feshedildiğini somut delillerle kanıtlayamadığını; dosya içerisinde uzun yıllar davalıya ait eczane işyerinde çalışan davacının fazla mesai ve genel tatil ücretlerinin ödenmemesi nedeni ile işten ayrıldığını, bu suretle hizmet akdinin haklı nedenlerle davacı tarafından sona erdirildiğini belirterek, ihbar tazminatının reddi gerekirken kabulünü hatalı bulmuştur. Çalışanların hizmet sözleşmelerini kendileri feshetmeleri halinde ihbar tazminatına hak etmediği Yargıtay kararları ile de sabittir. Bu nedenle bu tip fesihlerde işverenlerin ihbar tazminatı ödeme yükümlülükleri bulunmamaktadır.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 11.12.2013)

GÜNDEM