BASINDAN YAZILAR
Karşılıksız Çek Olayları Yüzde 25 Azaldı - MuhasebeTR

Karşılıksız Çek Olayları Yüzde 25 Azaldı

 Karşılıksız çeke hapis cezasının kaldırılmasından sonra mağduriyeti artan esnaf, kredi kayıt merkezini keşfetti. Kredi sorgusu, çift imza ve sabıkalı kişi deşifresiyle, karşılıksız çek sayısı 12 ayda yüzde 25 düştü.

Hapis cezasının kaldırılmasıyla patlayan ve daha önce BUGÜN Gazetesi’nin manşet haberleriyle dikkat çektiği karşılıksız çek sorunu, alınan önlemler sayesinde son 12 ayda önemli oranda düştü. Ekim 2012’de 783 bin 647 olan karşılıksız çek sayısı yüzde 25 azalışla Ekim 2013’te 591 bin 457’ye geriledi. Aynı dönemde takasa düşen çek oranında da yüzde 21 azalış yaşandı. Uzmanlar karşılıksız çek sayısındaki azalışı birkaç nedene bağladı. Sorgu sisteminin yaygınlaşması, azalışta önemli etken gösterildi.

1.7 milyon kişi rapor istedi

Çek mağduriyetlerinin önüne geçmek için alınan bir dizi önlemler arasında en etkili yöntem sorgu oldu. Malını çek karşılığında satan esnaf çeki kesen kişinin kredibilitesini öğrenmek için Kredi Kayıt Bürosu’na başvurdu ve rapor istedi.

Yüzde 17’si tehlikeli çıktı

Ekim 2012’de Kredi Kayıt Bürosu’ndan çek raporu isteyen kişi sayısı 73 bin 533 iken bu yılın aynı ayında sayı 216 bin 725’e çıktı. 2013 yılının Ocak-Ekim döneminde ise çek raporu isteyen toplam kişi sayısı 1 milyon 723 bin 324’e ulaştı.

Hakkında rapor istenilen kişilerin yüzde 17’si kırmızı sinyal verdi. Bu kişilerin daha önce yazdığı çeklerin karşılıksız çıktığı gözlendi. Böylece çek karşılığı iş yapacak olan esnaf çeki yazılan kişileri tanıma fırsatı yakalayarak tehlikeyi baştan önleme fırsatı yakaladı.

Tanımıyorsan sorgula

2013 yı­lı­nın Ekim ayın­da risk ve kar­şı­lık­sız çe­ke iliş­kin is­te­ni­len ra­por sa­yı­sı 482 bin 584 ol­du. Uz­man­lar sor­gu­la­ma yön­tem­le­ri­ne baş­vu­ru­la­rın art­ma­sı­nı ise “Süt­ten ağ­zı ya­nan yo­ğur­du üf­le­ye­rek yi­yo­r” şek­lin­de özet­le­di. Hak­kın­da ra­por is­te­ni­len­ler ise ge­nel­de iş­let­me­nin ilk kez ti­ca­ri iliş­ki ku­ra­ca­ğı ki­şi­ler ol­du.

Bankalar da sistemden faydalanıyor

Kre­di Ka­yıt Bü­ro­su Ge­nel Mü­dü­rü Ka­sım Ak­de­niz sis­te­min es­na­fa ol­du­ğu ka­dar ban­ka ve fi­nans ke­si­mi­ne de ya­ra­dı­ğı­nı di­le ge­tir­di. Ak­de­niz, şu bil­gi­le­ri ver­di: “Ban­ka­lar çek kar­ne­si ve­ri­le­cek müş­te­ri­le­rin se­çi­min­de ra­por­lar­dan ya­rar­la­nır­ken, re­el sek­tör geç­miş­te öde­me so­ru­nu ya­şa­mış ki­şi­le­rin be­lir­len­me­si ko­nu­sun­da ra­po­ra baş­vu­ru­yor. Mev­cut mak­ro­eko­no­mik ko­şul­lar­da, çek ve risk ra­por­la­rı­nın
kul­la­nı­mı­nın yay­gın­laş­ma­sı ile bir­lik­te kar­şı­lık­sız çek adet­le­ri­nin da­ha da ge­ri­le­ye­bi­le­ce­ği dü­şün­ce­sin­de­yiz.”

Davalar çabuk sonuçlanıyor

Kar­şı­lık­sız çek­ler­de ya­şa­nan azal­ma­nın ge­rek­çe­le­rin­den bi­ri de hu­ku­ki sü­re­cin da­ha hız­lı iş­le­me­si. Kar­şı­lık­sız çek da­va­la­rın­da uz­man­la­şan Avu­kat Meh­met Ka­tar, da­ha ön­ce çe­ki ya­zı­lan ki­şi­ler hak­kın­da açı­lan da­va­la­rın 3-4 yıl gi­bi sü­re­ler­le so­nuç­lan­dı­ğı­nı bu sü­re içe­ri­sin­de de ay­nı ki­şi­nin bir­çok çek ya­za­bil­di­ği­ni söy­le­di. Ye­ni dü­zen­le­me­de ise da­va­la­rın kı­sa sü­re­de ta­mam­lan­ma­sıy­la bir­lik­te çe­ki ya­zı­lan ki­şi­le­rin de­şif­re ol­du­ğu­na vur­gu ya­pan Ka­tar, “Bu tür risk­li ki­şi­ler ye­ni çek­ler ya­za­ma­yın­ca mağ­du­ri­yet azal­dı­” de­di.

Güvenli çek için neler yapılmalı ?

*Çek alacağınız kişinin daha önce yazılmış çeki olup olmadığını,Kredi Kayıt Bürosu’ndan araştırın.

*Çek alırken çek sahibinin dışında bir başka kişinin de çeke kefil olmasını sağlayacak ikinci imza attırın.

*Büyük miktarlı çeklerde çeki yazılmamış olsa bile mutlaka risk raporu hazırlatın.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 18.11.2013)

GÜNDEM