BASINDAN YAZILAR
Yurt Dışına Verilen Bazı Hizmetlerde Vergi Kolaylığı / Veysi Seviğ - MuhasebeTR

Yurt Dışına Verilen Bazı Hizmetlerde Vergi Kolaylığı / Veysi Seviğ

 Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesinin (ğ) bendi uyarınca Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın yüzde 50’si kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek koşuluyla, kurum kazancından indirilebilecek.
Sağlık alanında faaliyet gösteren işletmelerin elde ettikleri kazançlara indirim uygulanabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan alınan ruhsat çerçevesinde faaliyette bulunulması zorunludur. Eğitim alanında faaliyet gösteren işletmelerin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan izin belgesi veya ruhsat çerçevesinde faaliyette bulunmaları gerekmektedir.
Diğer yandan Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olmak koşuluyla sağlık turizmi ile uğraşan işletmelerin de indirimden faydalanması mümkündür.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun uygulanması ile ilgili (7) Seri Numaralı Genel Tebliğ ile yapılan açıklamalar çerçevesinde ‘mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmetlerinin, Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara; eğitim ve sağlık hizmetlerinin de Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere verilmesi gerekmektedir.’
Yukarıda belirtilen hizmetlerin fiilen verilmesi gerekmekte olup bu alanlarda sunulan asistanlık, danışmanlık ve aracılık gibi hizmetlerin bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün değildir.
Yapılan hizmet ile ilgili faturaların yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi zorunludur.
Bu bağlamda sağlık alanında faaliyette bulunan şirketlerin ülkemiz ile ikili sosyal güvenlik anlaşması bulunan ülkelerde yerleşik olanlara verdikleri hizmetin bedelinin ülkemiz Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili ülke kurumlarından tahsil edilmesi nedeniyle hizmet bedeli karşılığı faturanın Sosyal Güvenlik Kurumu’na düzenlenmesi durumunda da indirimden yararlanılabilinecek.
İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu faaliyetler nedeniyle yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının düşülmesi sonucu bulunacak kazancın yüzde 50’si kurumlar vergisi beyannamesinin ‘Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler’ bölümünde gösterilmek suretiyle indirim konusu yapılabilecek. Diğer indirim ve istisnalar ile geçmiş yıl zararları nedeniyle indirim konusu yapılamayan tutar izleyen dönemlere devredilmeyecek. Dolayısıyla faaliyet sonucunun zararlı olması durumunda ise indirim yapılamayacak.
Diğer yandan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama, eğitim ve sağlık hizmetleri ile ilgili olarak indirim kapsamında kabul edilen faaliyetlerden elde edilen kazancın kurumlar vergisi matrahının tespitinde, hasılat, maliyet ve gider unsurlarının muhasebe kayıtlarında ayrı ayrı izlenmesi, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerekmektedir.
İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde, indirim uygulanacak kazanca ilişkin hasılat, gider ve maliyet unsurlarının ayrı olarak tespit edilmesi zorunludur.
Gider ve maliyet unsurlarının ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespitinin mümkün olmadığı hallerde ise müşterek giderler, bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan hasılatın toplam hasılata oranı esas alınarak dağıtılacak.
İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsamda değerlendirilmeyen faaliyetlerde müştereken kullanılan tesisat, makine ve ulaştırma vasıtalarının amortismanlarının ise bunların her bir işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtımının yapılması gerekmektedir.
Hangi işe ne kadar süreyle kullanıldığı tespit edilemeyen sabit kıymetlere ilişkin amortismanlar ise müşterek genel giderlerle birlikte dağıtıma tabi tutulabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren yurt dışı yerleşik kişilere verdikleri hizmetlerden elde ettikleri kazançlarının yüzde 50’sini indirim konusu yapan işletmelerin, hizmet verilen yurt dışı yerleşik gerçek kişilere ilişkin ad-soyad ya da unvan, hangi ülkenin uyruğunda olduğu, pasaport numarası, düzenlenen faturanın tarih ve sayısı, verilen hizmetin niteliği ve hizmet bedeli gibi bilgileri içeren bir formun her bir geçici vergi beyannamesi ile birlikte beyanname eki olarak verilmesi gerekmektedir.

(Kaynak: İto Gazetesi | 27.07.2013)

GÜNDEM