BASINDAN YAZILAR
Vergide 2013 Yılında Beklenen Düzenlemeler / Recep Bıyık - MuhasebeTR

Vergide 2013 Yılında Beklenen Düzenlemeler / Recep Bıyık

 DÜNYA'nın 18 Kasım 2011 tarihli sayısında bu köşede, "Vergide 2012 yılında beklenen düzenlemeler" başlıklı makalede;

- "Orta Vadeli Plan" ve "2012 yılı programı,
- Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Teknik Komiteler Eylem Planı,
- 2010-2014 Türkiye Sanayi Strateji Belgesi,
- Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim beyannamesi,
dokümanlarından hareketle 2012 yılında beklenen vergi düzenlemelerini özetlemiştim.
Yılsonuna yaklaştığımız bu günlerde baktığımızda;
- 2012 yılı için planlanan ve anons edilen faaliyetlerin büyük bir kısmının gerçekleştirilemediği,
- Başta 2013 yılı programı olmak üzere, yayımlanan resmi politika dokümanlarından, 2012 yılında yapılamayan faaliyetlerin büyük bölümünün 2013 yılı programına alındığı,
görülmektedir.
Aşağıda 2013 yılında beklenen vergi düzenlemeleri tablo halinde özetlenecektir.

Dikkat edilmesi gereken temel konu
Aşağıda tablo halinde özetlenecek konular incelenirken, şu noktalara özellikle dikkat edilmelidir:
- Tabloda yer alan konular, planlanan vergi düzenlemelerine ilişkindir. Yapılmış ve yürürlüğe girmiş veya yürürlüğe girmesi kesinleşmiş bir düzenleme yoktur.
- Konu vergi düzenlemesi olunca, ilgili mevzuat Resmi Gazetede yayımlanmadan kesinliğinden bahsedilemez.
- Rutin olarak yılsonlarında yapılan, maktu vergilerin güncellenmesi konusu bu makalenin kapsamında değildir.
- Deneyimlerimiz, planlanmamış ve önceden anons edilmemiş, geriye yürüyen veya yayımlandığı gün yürürlüğe giren düzenlemelerin her zaman olabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla, aşağıda listelenen konular dışında, her zaman sürpriz düzenlemeler olabilir.

Yapılması beklenen düzenlemeler
2013 Yılı Programıyla takvime bağlanmış planlanan vergiyle ilgili veya vergi konularını doğrudan ilgilendiren düzenlemeler aşağıda Tabloda yer almaktadır.
Faaliyet Süre

- Gelir vergisi sisteminin yeniden düzenlenmesi
Etkili ve verimli bir vergi sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında, serbest piyasa ekonomisiyle uyumlu, yatırımları ve istihdamı destekleyen ve vergiye uyumu artırarak kayıt dışılığı azaltan, yeni Gelir Vergisi Kanunu hazırlanması için mevcut mevzuatta yapılması öngörülen değişikliklerin tamamlanarak, yeni Gelir Vergisi Kanunu'nun hazırlanması. Aralık sonu
- Vergi Usul Kanunu'nun yeniden düzenlenmesi
Vergi cezalarının caydırıcılığının arttırılması başta olmak üzere, mükellef hakları, uyuşmazlıkların çözümü ve değerleme hükümlerinin modern vergi sistemiyle uyumlu hale getirilmesi için mevcut mevzuatta yapılması öngörülen değişikliklerin gözden geçirilmesi amacıyla çalışmaların yürütülmesi. Aralık sonu
- Önceden hazırlanmış kira beyanname sisteminin geliştirilmesi
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndaki bilgiler ve üçüncü taraf bilgilerinin eşleştirilmesiyle gayrimenkul sermaye iradı elde eden kişilerin tespit edilerek sistem aracılığıyla beyannamelerinin alınmasının sağlanması.
Mart sonu
- Vergi ve diğer mali yükümlülüklerin tahsilâtında etkinlik sağlanması
Tapu sicillerine elektronik ortamda erişilebilmesi, sivil hava araçlarına, liman başkanlıkları ile belediye başkanlıklarının gemi sicil ve kütüklerine bağlı gemilere ait bilgilere elektronik ortamda ulaşılabilmesi ve tüm bu mallara haciz uygulanabilmesine yönelik proje çalışmalarının yapılması. Aralık sonu
- YOİKK teknik komitelerince hazırlanan eylem planlarının hayata geçirilmesi
Yatırım ortamının iyileştirilmesi reform programı çalışmaları kapsamında kurulan YOİKK bünyesindeki teknik komitelerin eylem planlarında yer alan konuların, ilgili kurumlar tarafından öngörülen takvim doğrultusunda sonuçlandırılması

Not: YOİKK Eylem Planı'nda yer alan konulardan bazıları şunlardır:
  - Yatırım maliyetlerinin ve kayıt dışılığın azaltılması bakış açısıyla damga vergisi ve harçların gözden geçirilmesi
  - KOBİ birleşmelerine ilişkin teşvikin yeniden ve süreli olarak hayata geçirilmesi
  - İndirimli oran KDV iadelerine ilişkin sorunların giderilmesi
  -Transfer fiyatlandırması uygulamasının gözden geçirilmesi, KDV boyutunun açıklığa kavuşturulması
 - Ar-Ge teşviklerinde uygulama birliğinin sağlanması Aralık sonu
- Yatırım ortamıyla ilgili işlem maliyetlerinin azaltılması
Damga vergisi ve harç uygulamalarının gözden geçirilmesi. Haziran sonu
- Vergilendirmede mükellef hizmetlerinin etkinleştirilmesi
Mükelleflerin vergisel işlemlerde kullandığı beyanname, bildirim ve formların gözden geçirilmesi, elektronik fatura uygulamasının kullanımının genişletilmesi ve bankacılık ödeme sistemleri ile entegrasyonunun sağlanması, fatura ve diğer belgelerin elektronik ortamda arşivlenmesine imkan tanıyacak teknik ve hukuki altyapının oluşturulması, e-defter uygulamasının yaygınlaştırılması, e-bilet uygulamasının yaygınlaştırılması. Aralık sonu
- KOBİ'lere sağlanan Ar-Ge desteklerinin etkinleştirilmesi ve yaygınlaştırılması
KOBİ'lerin Ar-Ge finansmanına destek olunması, KOBİ'lerin ve girişimcilerin Ar-Ge, yenilik ve endüstriyel uygulamaya yönelik projelerinin desteklenmesi. Aralık sonu
- Dışa bağımlılığın yüksek olduğu sektörlerde yerli ürün ve teknolojiler geliştirilmesine yönelik araştırma programlarının öncelikli olarak desteklenmesi
Dışa bağımlılığın yüksek olduğu savunma, sağlık ve enerji gibi sektörlerden sorumlu kamu kuruluşlarında Ar-Ge destek programları geliştirilmesi. Aralık sonu
- İstihdamı teşvik düzenlemelerinin sade ve etkin bir yapıya kavuşturulması
Çeşitli düzenlemelerle farklı süre ve oranlarda uygulanan istihdam teşviklerinin, daha anlaşılır ve bütüncül bir biçimde uygulanmasına ve bu teşviklerden yararlanmanın kolaylaştırılmasına olanak sağlayacak basit, anlaşılır tek bir düzenleme yapılması.  Aralık sonu
- SGK alacaklarının takibi kapsamında bankalarla protokol yapılarak, kurum alacaklarının e-haciz ile takip ve tahsil edilmesi
Borçluların banka mevduat hesabına elektronik ortamda haciz konulabilmesine yönelik bilgi işlem altyapısının oluşturulması. Aralık sonu
- Türk Ticaret Kanunu'nun uygulanmasına yönelik ikincil mevzuatın çıkarılması
Büyük bölümü 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ikincil mevzuat çalışmalarının tamamlanması. Aralık sonu

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 09.11.2012)

GÜNDEM