BASINDAN YAZILAR
Disiplin Cezası Sonucu Memuriyeti Sona Erenler/Şartlı Yurt Dışında Eğitime Gönderilenler İçin 3 Aylık Süre Daralıyor / Vedat İlki - MuhasebeTR

Disiplin Cezası Sonucu Memuriyeti Sona Erenler/Şartlı Yurt Dışında Eğitime Gönderilenler İçin 3 Aylık Süre Daralıyor / Vedat İlki

 

 12/07/2012 Tarihinde yayınlanan 6353 sayılı Kanunun 40.Maddesi ile 5510 sayılı Kanunun Geçici 44.Maddesine göre Disiplin Cezası alarak memuriyetle ilişiği kesilenlere aradaki boşta kalan süreyi doldurmaları için gereken süreye az bir zaman kaldı.

12/10/2012 tarihinde sona erecek süreye göre boşlukları borçlanarak doldurma şansları vardır.

Şartları Nedir?

1.)23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasında tabi oldukları personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası sonucu memuriyetleri sona erenler.

2.)22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile ortadan kaldırılanlar.

Bu maddenin yürürlük tarihi olan 12/07/2012 tarihi itibariyle 3 ay içinde(12/10/2012) SGK müracaat etmeleri halinde ve yaş haddine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla; memuriyetlerinin sona erdiği tarih ile 22/6/2006 tarihi arasındaki dönem içinde;

A.)   Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak sigorta primi ödenmemiş

B.)    Emekli keseneği yatırılmamış sürelerine ilişkin kesenek ve kurum karşılığı toplamları,

Görevden ayrıldıkları tarihteki derece ve kademelerine hizmet olarak sayılacak sürenin her üç yılına bir derece ve her yılına bir kademe verilmek ve öğrenim durumları itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesindeki yükselebilecekleri dereceleri geçmemek üzere tespit edilecek derece ve kademeleriyle başvuru tarihinde uygulanmakta olan katsayılar esas alınarak belirlenecek emekli keseneğine esas aylık tutarları üzerinden SGK tarafından hesaplanarak halen çalıştıkları veya kamu görevlisi olarak en son çalışmış oldukları kamu idarelerine bildirilecek ve söz konusu tutarlar bu idareler tarafından üç ay içerisinde SGK defaten ödenecektir.

**

Bir diğer uygulama ise 6353 sayılı Kanunun 39.Maddesinde yapılan düzenlemede 3 aylık miat uygulaması vardır.

5510 sayılı Kanunun Geçici 43. Maddesi olarak işlenmiştir.

Şartları Nedir?

1.)1416 sayılı Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanlardan,

2.) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup geçici 4 üncü madde kapsamında çalışmaya devam edenler,

3.)Yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmının tamamını veya bir bölümünü,

4.)Bu maddenin yürürlük tarihi olan 12/07/2012 tarihinden  itibaren üç ay içinde(12/10/2012), 5.)Mecburi hizmetlerini tamamlayacakları tarihten itibaren üç ay içinde müracaat etmeleri  gerekiyor.

Müracaatın kabul edildiği ay itibarıyla geçerli olan emekli keseneğine esas kazanç tutarı üzerinden ve borçlanacakları süreye ilişkin olarak hesaplanacak kesenek ve kurum karşılığı toplamından oluşan yükümlülük tutarının tamamını ;

a.)Peşin olarak

b.)Müracaatın kabul tarihinden itibaren 12  ayda eşit taksitler halinde ödemek suretiyle borçlanabilirler.

Borcunu taksitler halinde ödeyecek olanların borçlanma işlemi sırasında hesaplanan aylık taksit tutarı, borcun ödendiği tarihteki prime esas asgarî kazanca oranlanarak, söz konusu oran ilgili ayın prime esas asgarî kazancı ile çarpılır ve bulunan tutar, ilgili ayın taksit tutarı kabul edilir.

Borcunun tamamını peşin ödeyenler ile taksit ödeme dönemi sonunda borcunun tamamını ödemiş olduğu tespit olunanların borçlanmış oldukları süreler, fiili hizmet süresinin hesabında ve iştirakçiliğin başlangıç tarihinin tespitinde dikkate alınır.

Aylık taksitlerini zamanında ödemeyenlerin önceki aylara ilişkin olarak ödemiş oldukları tutarlar, süresi geçen son taksit tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgililere iade olunur.

Bu maddeye göre yapılacak borçlanma işlemlerine ilişkin olarak birinci ve ikinci fıkrada düzenlenmemiş olan hususlar hakkında mülga hükümleri dahil 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

 

(Kaynak: Alitezel.com | 04.10.2012)

GÜNDEM