BASINDAN YAZILAR
Dr. Veysi SEVİĞ - 2007'de emlak vergisinde indirimli oran uygulaması - MuhasebeTR

Dr. Veysi SEVİĞ - 2007'de emlak vergisinde indirimli oran uygulaması

Emlak Vergisi Yasası'nın 8'inci maddesi uyarınca "bina vergisinin oranı meskenlerde binde bir, diğer binalarda ise binde ikidir." Bu oranlar yasal düzenleme gereği büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yüzde yüz artırımlı uygulanmaktadır. bu bağlamda Bakanlar Kurulu, vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Bakanlar Kurulu, aynı yasa maddesinin ikinci fıkrası uyarınca kendisine basamakla mükellef kimsesi olup on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiç bir gelirinin olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkili kılınmıştır. Buna göre, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanmaktadır. Bu uygulama intifa hakkına sahip olanları da kapsamaktadır.

Buna karşılık muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında söz konusu indirim uygulanmamaktadır.

Bakanlar Kurulu'nun 20.12.2006 gün ve 2006/11450 sayılı kararı uyarınca "kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup, on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip olmaları "halinde (intifa hakkına sahip olması hali dahil) söz konusu meskene ait bina vergisi oranını" 2007 ve müteakip yıllar için sıfıra indirilmiştir.

Bu karar 01.01.2007 tarihinden itibaren geçerlidir. (29.12.2006 gün ve 26391 sayılı Resmi Gazete)

Mevcut Bakanlar Kurulu kararı uyarınca 2007 yılında indirimli (sıfır oranlı) bina vergisi oranından özürlüler ile birlikte Türkiye'de brüt yüz ölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olan;

. Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler,

. Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanlar,

. Gaziler,

. Şehitlerin dul ve yetimleri, yararlanabilecektir.

Hiçbir geliri olmadığını taahhüt eden mükelleflerin, indirimli vergi oranında (sıfır oranında) yararlanabilmeleri için gelir vergisine tabi hizmet karşılığı elde edilen ücret, ticari, sınai, mesleki ve zirai faaliyet geliri ile menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, faiz ve temettü veya benzeri bir gelirinin olmaması gerekmektedir.

Mükelleflerin, yukarıda belirtilen türden bir gelir elde etmeleri veya ikinci bir meskene sahip olmaları halinde, ortaya çıkan bu değişikliğin ilgili belediyeye bildirilmesi gerekmektedir.

Diğer yandan, indirimli vergi oranından yararlanma koşullarına sahip olmadığı halde, gerçek dışı taahhütte bulunmak suretiyle indirimli vergi oranından yararlanan mükellefler ile durumunda meydana gelen değişikliği bildirmeyen mükelleflerden alınması gereken vergi, cezalı olarak ve gecikme faizi ile birlikte alınmaktadır. (Emlak Vergisi Yasası 44 seri numaralı Genel Tebliğ, Bölüm II, 12.05.2005 gün ve 25813 sayılı Resmi Gazete)

Özürlülerin indirimli bina vergisi oranından yararlanabilmeleri için bu durumların tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış olan Sağlık Kurulu Raporu ile belediyeler nezdinde belgelendirmeleri gerekmektedir. (Emlak Vergisi Yasası 47 seri numaralı Genel Tebliğ, Bölüm III, 31.12.2005 gün ve 4. mükerrer 26040 sayılı Resmi Gazete)

Yukarıda da açıklamaya çalıştığımız üzere 2007 yılında da mesken olarak kullanılan gayrimenkul için, yine yukarıda öngörülen koşullar içersinde indirimli oranlı (sıfır oranında) emlak vergisi uygulamasına devam edilecektir.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 09.02.2007)

GÜNDEM