BASINDAN YAZILAR
Vergi Ödemeyenler Açıklanacak - MuhasebeTR

Vergi Ödemeyenler Açıklanacak

 Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesigeçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları açıklanacak.

ANKARA - Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları, 16 Temmuz 2012 ile 16 Ağustos 2012 tarihleri arasında vergi dairelerinde, 3 Eylül'den itibaren de Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde açıklanacak.

Maliye Bakanlığı'nın Vergi usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Tebliğde, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda, "Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir. Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalarla ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumlar da bu maddede yazılı yasaklara uymak zorundadırlar. Maliye Bakanlığı bilgilerin açıklanmasıyla ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir" hükmüne yer verildiği hatırlatıldı.

Tebliğe göre, söz konusu hükümde Maliye Bakanlığı'na verilen yetkiye istinaden, 2012 yılında yapılacak açıklamalar, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde (vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle) 16 Temmuz 2012 ile 16 Ağustos 2012 tarihleri arasında, 3 Eylül 2012 tarihinden itibaren de Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yapılacak.

Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250 bin lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacak.

Yapılacak açıklamada, 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev;i itibarıyla 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1 Haziran 2011-31 Mayıs 2012 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar dikkate alınacak.

Açıklanacak bilgiler, açıklamanın yapılacağı yer ve diğer hususlarda 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen esaslara uyulacak. Ancak sözü edilen tebliğin "İnternet Ortamında Açıklama" başlıklı bölümündeki açıklamalar uyarınca Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar tarafından aynı tebliğin; (I-A) Bölümüne göre hazırlanan listelerin bir örneği (Gelir İdaresi Başkanlığı, Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı, Veri Oluşturma Yön. Enformasyonu Müdürlüğü, Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No:16 06110 Dışkapı/ANKARA) ve (I-B) Bölümüne göre hazırlanan listelerin bir örneği (Gelir İdaresi Başkanlığı, Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı, Tahsilatın Takibi ve Değerlendirilmesi Müdürlüğü, Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı/ANKARA) adresine gönderilecek.

Kapsama alınmayacaklar

Tebliğe göre, açıklama kapsamına, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı Belediye Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına yaptıkları takas ve mahsuba ilişkin başvuruları kabul edilen, büyükşehir belediyeleri/belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirketlerin vadesi 31 Aralık 2004 tarihi ve öncesine rastlayan alacaklar alınmayacak.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında daha önce uzlaşmaya girmemiş olan büyükşehir belediyeleri ve bağlı idareleri ile üyeleri belediyelerden oluşan mahalli idare birliklerinden Hazine Müsteşarlığına borçlu olan ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 167'nci maddesine istinaden başvuruda bulunmuş olanlara ait vadesi 31 Aralık 2004 tarihi ve öncesine rastlayan alacaklar da kapsam dışı olacak.

5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 6 ncı maddesi ile 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesine göre taksitlendirilen alacaklar ile 5667 sayılı Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketince Devlet İç Borçlanma Senedi Satışı Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesi Hakkında Kanunun, 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla değişik geçici 1 inci maddesi kapsamında ertelenen, 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılan (6111 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi kapsamındaki alacaklar dahil) alacaklar da kapsama alınmayacak.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 02.07.2012)

GÜNDEM