SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
KDV Tevkifatlarının Beyan Edileceği Dönem

KDV Tevkifatlarının Beyan Edileceği Dönem

Soru: KDV Tevkifatlarının Beyan Edileceği Dönemler Hangileridir?

Cevap:KDV Kanununun;

39/2-b maddesinde, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar için vergilendirme döneminin bir ay olduğu,

40/2 inci maddesinde, bu kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen hallerde bu beyanın, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından yapılacağı,

41/1 inci maddesinde,mükelleflerin ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanların KDV beyannamelerini, vergilendirme dönemini takibeden ayın yirmidördüncü günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlü oldukları,

46/1 inci maddesinde, beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ile vergi kesmekle sorumlu tutulanların, bir vergilendirme dönemine ait katma değer vergisini beyanname verecekleri ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar ödemeye mecbur oldukları,

hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 1 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "IX-Verginin Tarhı ve Ödenmesi" başlıklı B/1 bölümünde de konu ile ilgili açıklama yapılmıştır.

Buna göre, bir ay süresince şirketlere teslim edilen mal ve hizmetlere ilişkin hesaplanan KDV üzerinden tevkif edilen KDV tutarlarının takibeden ayın yirmidördüncü günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine Şirket tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmesi ve aynı ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

 

(12.06.2012)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM