SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Serbest bölgede faaliyet gösteren firmanın kar payı dağıtımında tevkifat

Serbest bölgede faaliyet gösteren firmanın kar payı dağıtımında tevkifat

Soru: Serbest bölgedeki firmaların kar dağıtması halinde vergilendir nasıl olacaktır?

Cevap) Gelir Vergisi Kanununa 4842 sayılı Kanunun 17. maddesi ile eklenen Geçici 62. maddesinde;
“….
1. Kurumlar vergisi mükelleflerinin;

a) 31.12.1998 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançlarının,

b) (a) bendi kapsamı dışında kalan ve 31.12.2002 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen, kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançlarının,

c)Geçici 61 inci madde kapsamında tevkifata tabi tutulmuş kazançlarının,
Dağıtımı halinde 94 üncü madde uyarınca tevkifat yapılmaz.

2. Gerçek kişilerce (1) numaralı fıkranın (a) bendi kapsamında elde edilen kâr payları gelir vergisinden müstesnadır.

3. Gerçek kişilerce (1) numaralı fıkranın (b) ve (c) bendi kapsamında elde edilen kâr paylarının net tutarına elde edilen kâr payının 1/9’u eklendikten sonra, bulunan tutarın yarısı vergiye tâbi gelir olarak dikkate alınır. Bu gelirler ile ilgili olarak yıllık beyanname verilmesi halinde, beyannameye intikal ettirilen tutarın 1/5’i beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir.

4.Kurumlar vergisi mükelleflerinin doğrudan veya iştirakleri aracılığıyla, bu maddenin (1) numaralı fıkrasında belirtilen nitelikte kâr payı elde etmeleri halinde, bu kâr paylarının dağıtımı ve kâr payı elde eden gerçek kişilerce bu kâr paylarının beyanı ile ilgili olarak (1), (2) ve (3) numaralı fıkra hükümleri uygulanır.

5.Bu madde kapsamındaki kâr payları için 22 nci madde hükümleri uygulanmaz. ” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca 1997, 1998 ve 1999 yıllarında 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 6. maddesiyle serbest bölgelerin gümrük hattı dışında sayılacağı, bu bölgelerde vergi, resim, harç, gümrük ve kambiyo mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümleri uygulanmayacağı belirtilmiş, Türkiye’deki tam ve dar mükellef gerçek ve tüzel kişilerin serbest bölgelerdeki faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazanç ve iratların, Türkiye’nin diğer yerlerine getirildiğinin kambiyo mevzuatına göre tevsiki halinde de gelir ve kurumlar vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu nedenle, örneğin 1997,1998 ve 1999 takvim yıllarında Serbest Bölgede elde edilen 3218 sayılı Kanunun 6. maddesi uyarınca kurumlar vergisinden istisna edilen kazancın 2011 takvim yılı içerisinde ortaklara dağıtılması halinde Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/6-b-i ve Geçici 62. maddesi uyarınca tevkifata tabi tutulmaması gerekmektedir.

Ancak, 2003 ve takip eden yıllara ilişkin anılan istisna kazançların dağıtımında 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15,30 ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 maddesi uyarınca nakden veya hesaben yapılacak ödemeler ise tevkifata tabidir.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(17.11.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM