SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Sponsorluk harcamalarında vergilendirme

Sponsorluk harcamalarında vergilendirme

Soru: Spor dallarına yönelik sponsorluk harcamalarında vergilendirme

Cevap) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 89 uncu maddesinde; “Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir:
.............................
8. 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50'sinin indirim konusu yapılabileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

Yine; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 10’uncu maddesinin 1 inci bendinde; “Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır:
……….
b) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17/6/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50'sinin indirim konusu yapılabileceği hükmüne yer verilmiştir.

Bununla beraber, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5105 sayılı Kanun ile değişik Ek-3'üncü maddesinde; "Ulusal veya uluslararası gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla gerçek ve tüzel kişiler;

a) Genel Müdürlüğün yıllık faaliyet programında yer alan ulusal ve uluslararası gençlik ve spor organizasyonları,
b) Sporcuların transfer bedelleri hariç olmak üzere spor kulüpleri ile federasyonların yıllık programlarında bulunan sporun yaygınlaştırılması ve sporcuların desteklenmesine yönelik resmi sportif faaliyetleri,
c) Kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimler ile spor kulüplerine ait spor tesislerinden Genel Müdürlükçe uygun görülenlerin yapımı, bakımı ve onarımı,
d) Federasyonların ve spor kulüplerinin sportif hizmet ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan spor organizasyonları ile sportif araç, gereç ve malzemelerin temini,
e) Ferdi lisanslı sporcuların, Genel Müdürlük veya federasyonlarca ferdi olarak katılmalarına izin verilen ulusal veya uluslararası organizasyonları,
f) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile Paralimpik Komitesinin sportif faaliyetlerine ilişkin hizmetleri,
kapsamında sponsorluk yapabilirler.

Ferdi veya takım sporcuları ile gençlik ve spor kulüpleri, ulusal veya uluslar arası sportif faaliyetlerde; Genel Müdürlüğün belirleyeceği esaslar dahilinde reklam alabilirler.

Sportif faaliyetlere, sporculara, spor kulüplerine, federasyonlara veya tesislere yapılacak harcamalara ilişkin belgeler Genel Müdürlüğün kontrol ve tasdikine tabidir. Spor tesisleri için yapılacak yapım harcamaları ile Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönetmelikle belirlenen tutarı aşan bakım ve onarım işlerine ilişkin harcamalar yeminli mali müşavirlerce tasdik edilir.

Sponsorluk ve reklamla ilgili esas ve usuller Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." hükmü yer almakta olup konuya ilişkin geniş açıklamalar bu maddeye dayanılarak hazırlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği'nde yapılmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin 8'inci maddesinde, sponsorluk alan ile sponsorlar arasında her iki tarafın hak ve yükümlülüklerini içeren yazılı sözleşme yapılmasının zorunlu bulunduğu ve sponsorlarla sözleşme yapmaya sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum veya kuruluşun yetkili olduğu belirtilerek sponsorluk sözleşmelerinin imzalanmasını müteakip bir suretinin 10 gün içerisinde sponsorluğu alan tarafından, sponsorluk süresinin bitiminden sonraki 10 gün içerisinde de sponsorun yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğine ilişkin bilgilerin, sponsorluğu alan tarafından Genel Müdürlüğe gönderileceği belirtilmiştir.

Yönetmeliğin 12'nci maddesinde ise "Sponsorluk, ayni veya nakdi olarak yapılabilir. Ayni sponsorlukta harcamalar sponsor tarafından bizzat yapılarak harcama belgeleri sponsor adına tanzim edilir. Sponsorluğun nakdi yapılması halinde ise, sponsorluk bedeli sponsorluk alanın banka hesabına yatırılır. Sponsorluğu alan kişi, kurum veya kuruluş tarafından gelir kaydedilen bu bedel ferdi sporcular hariç, sponsorluğu alanın tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre harcanır ve belgeleri muhafaza edilir." denilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 13'üncü maddesinin son fıkrası ile de, vergi veya sosyal güvenlik kuruluşlarına borcu nedeniyle takibata uğrayan gerçek veya tüzel kişilerin sponsorluk yapamayacakları hükmü getirilmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere; sponsorluk harcamalarının yıllık gelirden indirilmesi veya kurum kazancının tespitinde gider olarak değerlendirilmesinde spor dalının amatör veya profesyonel olması önem kazanmaktadır. Amatör ve profesyonel ayrımı yapılırken sporcunun katıldığı gösteri, maç, yarış ve benzeri organizasyonlar nedeniyle ferdi olarak veya bağlı bulunduğu kurum, kuruluş, organizasyon, kulüp veya benzeri teşebbüsler aracılığı ile belli bir gelir elde edip etmediğine bakılması gerekir. Kazanç amacıyla veya bir para ödülünü ve belirli bir geliri sağlamak niyetiyle yapılmayan spor faaliyetleri amatör spor olarak kabul edilebilecektir. Ayrıca ticari bir organizasyon içinde yapılan faaliyetlerin tamamı gelir sağlayıcı nitelikte olacağından bu tür faaliyetler profesyonel kavramı içerisinde değerlendirilecektir.

Sponsorluk harcamalarının gerçek ve tüzel kişilerce yıllık beyanname üzerinde indirim konusu yapılacak tutarın belirlenmesinde, spor kulübünün değil, harcamanın yapılacağı spor dalının amatör veya profesyonel olması önem kazanmaktadır.

Buna göre; Bir kulüp ile sponsor olma talebinde bulunan gerçek yada tüzel kişiler arasında 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5105 sayılı Kanun ile değişik Ek-3'üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenecek sponsorluk sözleşmesinde, sponsorluk harcamasının amatör spor dalları için yapılacağının belirtilmesi halinde tamamının, profesyonel spor dalları için yapılacağının belirtilmesi halinde ise %50'sinin (sponsorluk uygulamasının usul ve esaslarına uyulmuş olması şartıyla) gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde, sponsorlar tarafından yıllık beyannamede bildirilecek gelirlerden indirilmesi mümkün bulunmaktadır.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(21.10.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM