SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Şirket müdürünün ikametgah olarak kullandığı konutun işyeri Olarak da kullanılması halinde stopaj

Şirket müdürünün ikametgah olarak kullandığı konutun işyeri Olarak da kullanılması halinde stopaj

Soru: Şirket müdürünün ikametgah olarak kullandığı konutun işyeri Olarak da kullanılması durumunda stopaj yapılacak mıdır?

Cevap: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6. maddesinin (1) ve (2) no’lu fıkralarında, “Kurumlar Vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır.

Safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır.”hükmü yer almaktadır.

Bununla beraber, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinde;”Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya macburdurlar.”hükmüne yer verilmiş olup, aynı maddenin 5/a bendinde ise; anılan kanunun 70’inci maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığında yapılan ödemelerden %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Yine konu ile ilgili olarak yayımlanan 128 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin “Vergi Tevkifatı ve Esasları” başlıklı X’uncu bölümünün a fıkrasının 4’üncü bendinde; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olan gerçek ve tüzel kişilerin aynı zamanda hem işyeri hem ikametgah olarak kiraladıkları gayrimenkuller vergi mevzuatımız açısından işyeri olarak kabul edileceğinden, bu gayrimenkuller için ödenecek kiraların tamamı üzerinden tevkifat yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Bu açıklamalara göre; ikametgâh olarak kiralanmış olunan konut , işyeri olarak değerlendirileceğinden, konuta ilişkin yapılacak ödemelerin tamamı üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 5/a bendi uyarınca %20 oranında Gelir Vergisi Tevkifatı yapılarak muhtasar beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(20.10.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM