SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Gelir vergisinden muaf serbest meslek erbabının yaptığı teslimlerde KDV

Gelir vergisinden muaf serbest meslek erbabının yaptığı teslimlerde KDV

Soru: Gelir vergisinden muaf serbest meslek erbabının yaptığı işlerde KDV konusu ne olacaktır?

Cevap: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. maddesinde, “Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.

Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.

Yukarıda yazılı kazançların arızi olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.

Serbest meslek kazançları istisnasının bu Kanunun 94. maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.” hükmü yer almıştır.

Bu hükme göre, örneğin hazırlanan bir eserin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre eser niteliği taşıması ve bu durumu Kültür Bakanlığı’ndan alınacak yazıyla tevsik ve ispat edilmesi şartıyla söz konusu çalışmalardan elde edilecek hasılata münhasır olmak üzere, Gelir Vergisi Kanununun 18’inci maddesinde yer alan istisnadan faydalanılması mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, söz konusu çalışmanın Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinin 1’inci fıkrasına istinaden tevkifat yapmak mecburiyetinde olanlarca satın alınması halinde, aynı maddenin 1’inci fıkrasının 2/a bendi uyarınca satış bedeli üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Bununla beraber, 3065 sayılı katma Değer Vergisi Kanununun 1/1. maddesine göre serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir. Sözü edilen 18. madde kapsamına giren faaliyetlerin mutad ve sürekli bir çerçevede sürdürülmesi gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetini gerektirmektedir. Ancak bu faaliyetlerin arızi olarak yapılması halinde ise katma değer vergisi aranılmayacaktır.

Aynı kanunun 9. maddesinde Maliye Bakanlığının, gerekli görülen hallerde, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır. Bakanlığımıza tanına bu yetkiye istinaden yayımlanan 19 Seri No.lu Katma Değer vergisi Genel Tebliği ile, Gelir Vergisi Kanununun sözü edilen 18. maddesi kapsamına giren teslim ve hizmetleri münhasıran aynı Kanunun 94. maddesine zikredilen kişi ve kuruluşlara yapanların katma değer vergisinin bu kişi veya kuruluşlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi uygun görülmüştür.

Buna göre, gerçek usulde katma değer vergisine konu faaliyetlerin sadece Gelir Vergisi Kanununun 18. maddesi kapsamına giren işlemlerden ibaret olması ve işlemlerin tamamının aynı Kanunun 94. maddesinde sayılanlara yapılması durumunda, bu işlemlere ait katma değer vergisi anılan kuruluşlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilebilecek, ayrıca katma değer vergisi mükellefiyeti tesis edilmeyecektir.

Şunu da önemle belirtmek gerekir ki, proje kapsamında yapılan harcamalar nedeniyle yüklenilen vergiler indirim konusu yapılamayacak, indirim konusu yapılamayan bu vergi safi kazancınızın tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(16.09.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM