SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Noter Yoluyla Ve Gider Pusulası Düzenlenerek Alınan Hurda Otomobillerde Stopaj

Noter Yoluyla Ve Gider Pusulası Düzenlenerek Alınan Hurda Otomobillerde Stopaj

Soru: Noter Yoluyla Ve Gider Pusulası Düzenlenerek Alınan Hurda Otomobillerde Stopaj Nasıl Olacaktır

Cevap: Konuyu öncelikle Gelir Vergisi kanunu açısından ele alıp değerlendirmek gerekir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Vergiden Muaf Esnaf“ başlıklı 9 uncu maddesinde; Ticaret ve sanat erbabından söz konusu maddede belirtilen şekil ve surette çalışanların gelir vergisinden muaf olacakları hükme bağlanmış olup, aynı maddenin 7 inci fıkrasında ise; “Bu muaflığın, 94 üncü madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur.” hükmü yer almıştır.

Yine aynı Kanunun 94 üncü   maddesinde; “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” hükmü yer almış, aynı fıkranın 13 üncü bendinde de; “Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden;

c-) Hurda mal alımları için tevkifat yapılacağı hüküm altına alınmış olup, söz konusu tevkifat oranı 2006/11449 sayılı kararla 1.1.2007 tarihinden geçerli olmak üzere % 2 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca aynı Kanunun 96 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında ise; “Vergi tevkifatı, ücretler dışında kalan ödemelerde gayrisafi tutarlar üzerinden yapılır. Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde bu vergi, bilfiil ödenen miktar ile ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesaplanır. “ hükmüne yer verilmiştir.

Bununla beraber; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 234 üncü maddesinde; “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin;

3. Vergiden muaf esnafa;

Yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir.

Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev’i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur.” hükmü yer almıştır.

Yukarıda yapılan tüm bu açıklamalara göre, hurda oto alımlarının;

-Nihai tüketiciden yapılması durumunda, gider pusulası düzenlenmesi ancak, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre tevkifat yapılmaması,

-Esnaf muaflığından yararlanan ticaret ve sanat erbabından yapılması durumunda ise, söz konusu kimselere yapılan ödemeler için gider pusulası düzenlenmesi ve Gelir Vergisi Kanununa göre gayrisafi tutarlar üzerinden tevkifat yapılarak ilgili vergi dairesine muhtasar beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(24.08.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM