SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İhraç Kaydıyla Satın Alınan Araçlarda Ötv Ve Kdv

İhraç Kaydıyla Satın Alınan Araçlarda Ötv Ve Kdv

Soru: İhraç Kaydıyla Satın Alınan Araçlarda Ötv Ve Kdv Uygulaması Nasıl Olacaktır?

Cevap: Konuya ilişkin açıklamaların yapıldığı I Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği’nin “İlk İktisap” başlıklı 2/2.3. bölümünde; “ÖTV Kanununda ilk iktisap deyimi, (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithali veya motorlu araç ticareti yapanlardan ya da müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerden iktisabını ifade etmektedir.

Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olan bu malların motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesi de ilk iktisaptır.

Ana bayi, bölge bayii, yetkili satıcı ve acentelerin bu durumlarını tevsik etmeleri şartıyla; bayisi, yetkili satıcısı veya acentesi bulunduğu fabrikaların imal ettiği plakasız taşıtları satmak üzere iktisap etmeleri ile ithalatçıların Sanayi ve Ticaret Bakanlığından aldıkları "Garanti Belgesi"ne istinaden satmak üzere yurt dışından taşıt aracı ithal etmeleri ilk iktisap sayılmayacaktır.” denilmektedir.

Yine aynı Tebliğin “İhraç Kaydıyla Teslimlerde Verginin Tecili ve Terkini” başlıklı 9.1.2.  bölümünde;           

“ÖTV kapsamına giren malların ihraç edilmek üzere ihracatçılara tesliminde hesaplanan ÖTV’nin ihracatçıdan tahsil edilmemesi şartıyla, mükelleflerin talebi üzerine tecil edilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu uygulama, ihracatçının doğrudan ÖTV mükelleflerinden satın aldıkları mallar için söz konusudur. İhraç kaydıyla yapılacak teslimler için cins, nitelik veya miktar konusunda bir sınırlama yoktur.

İhraç kaydıyla teslimde bulunan ÖTV mükellefleri tarafından düzenlenecek faturada, mal bedeli üzerinden hesaplanan ÖTV ayrıca gösterilecek ve faturaya: “ÖTV Kanunu’nun 8 inci maddesinin 2 numaralı fıkrası hükmüne göre ihraç edilmek üzere teslim edilmiş olup ÖTV tahsil edilmemiştir.” ibaresi yazılacaktır. Bu döneme ait ÖTV beyannamesinde, ihraç kaydıyla yapılan teslim bedeli ve bu bedel üzerinden hesaplanan, ancak ihracatçıdan tahsil edilmeyen ÖTV de beyan edilecektir. Vergi daireleri mükellefin bu beyanına göre gerekli tarhiyat işlemini yaptıktan sonra, ihraç kaydıyla teslimlere ait ÖTV tutarını tecil edecektir.             

İhraç kaydıyla teslim edilen malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihracının gerçekleşmesi halinde, tecil edilen vergi, malın ihraç edildiğini gösteren gümrük beyannamesinin [(II), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların serbest bölgeden ihracında ayrıca "Serbest Bölgelerden Yapılan İhracat Teslimlerine İlişkin Bildirim (EK:20)" ile giriş ve çıkışla ilgili serbest bölge işlem formlarının] aslı veya ilgili gümrük idaresi, noter ya da yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış örneği vergi dairesine verilmek suretiyle terkin edilecektir. Bu malların serbest bölgelerden ihracında vergi dairelerinin terkin işleminden önce, ihraç edilen malların serbest bölgeye girişi ve serbest bölgeden yurt dışına çıkışıyla ilgili serbest bölge işlem formlarındaki bilgilerin ilgili serbest bölge müdürlüğünden teyidini almaları şarttır.

İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde tecil edilen vergi, vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte ÖTV mükellefinden tahsil edilecektir. Ancak ihracatın Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle süresinde gerçekleşmemiş olması halinde, tecil edilen vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilecektir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

27 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin (A) bölümünde tecil-terkin uygulamasından yararlanabilecek imalatçılarda aranan şartlar belirlenmiş olup imalatçıların söz konusu şartları topluca taşımaları gerektiği belirtilmiştir.

84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde açıklandığı üzere ihracat istisnasından doğan KDV iade ve mahsup taleplerinin yerine getirilebilmesi için;

- Gümrük beyannamesi (aslı veya noter, gümrük idaresi ilgili vergi dairesi müdürü ya da yeminli mali müşavirce onaylı örneği),

- Satış faturalarının fotokopisi veya listesi,

- İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek katma değer vergisi listesi ile ihraç  edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablonun vergi dairesine ibrazı gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi olan araçların firma tarafından bir başka firmaya Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 8/2. maddesine göre tecil-terkin uygulaması kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim etmesi mümkün bulunmaktadır.

Ancak, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1-c maddesine göre tecil-terkin işlemleri imalatçıların ihraç kaydıyla satışını yaptıkları mal teslimlerinde uygulanacağından imalatçı vasfına haiz olmayan firmalar tarafından tecil-terkin uygulaması kapsamında (katma değer vergisi açısından) bir başka firmaya ihraç kayıtlı olarak araç teslim edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Uygulama: Barış Ltd.Şti. 200.000 TL değerindeki 5 adet aracı ihraç kayıtlı teslim etmiştir.

Araçların toplam ÖTV’si 40.000 TL

Araçların toplam KDV’si 35.000 TL’dir.

-------------------------------------------/-------------------------------------------

120 Alıcılar                200.000

192 Diğer KDV           35.000

194 İnd.ÖTV                40.000

                                             600 Yurt İçi Satışlar              200.000

                                             392 Diğer KDV                         35.000

                                             394 Hes.ÖTV                            40.000

………nolu fatura ile ihraç kayıtlı mal satışı

---------------------------------------------------------------------------------------

 

İhraç kayıtlı alınan ÖTV ye tabi araçların ihraç edilmesi durumunda yapılacak terkin işlemine dair muhasebe kaydı;

 

-------------------------------------------/-------------------------------------------

392 Diğer KDV                 35.000

394 Hes.ÖTV                   40.000

                                             192 Diğer KDV             35.000

                                             194 İnd.ÖTV                 40.000

KDV ve ÖTV’nin terkin edilmesi

---------------------------------------------------------------------------------------


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(22.08.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM