SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Ödenmeyen veya eksik ödenen SSK Primlerinin vergi kanunları karşısındaki durumu nedir?

Ödenmeyen veya eksik ödenen SSK Primlerinin vergi kanunları karşısındaki durumu nedir?

 

Soru:

 

Ödenmeyen veya eksik ödenen SSK Primlerinin vergi kanunları karşısındaki durumu nedir?
 

 

Cevap: Birçok firma maalesef ödememiş oldukları SSK primlerini gider olarak sanki ödemişçesine ticari kazançlarının tespitinde indirim konusu yapmaktadır. Oysa şunun gayet iyi bilinmesi gerekir ki vergi yasalarımızda ödenmeyen herhangi bir gider ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılamaz.

Konu ile ilgili olarak 19.02.1994 tarih ve 21854 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 174 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin ‘C- SSK Primlerinin Gelir ve Kurumlar Vergisi Yönünden Gider Yazılması' başlıklı bölümünde;

 "8.12.1993 gün ve 21782 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3917 sayılı Kanunla mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı hükümleri değiştirilmiştir.

mülga 506 sayılı Kanunun 3917 sayılı Kanunla değişik 80 inci maddesinin birinci fıkrasında, "İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden, bu kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait prim tutarlarını da bu miktara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar Kuruma ödemeye mecburdur." denilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında da "Kuruma ödenmeyen prim Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamasında gider yazılmaz." hükmü yer almıştır.

Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin 2 numaralı bendinde, ticari kazancın tespitinde, işverenlerce hizmet erbabı için ödenen SSK primlerini gider olarak indirileceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre SSK priminin gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu primlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna fiilen ödenmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, sigorta primleri, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği tarihte gider yazılacaktır.

Ancak, mülga 506 sayılı Kanunun 80 inci maddesi gereğince bir aya ait sigorta primleri ertesi ayın sonuna kadar ödenebileceğinden, Aralık ayına ait olan sigorta primlerinin ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda bu primler Aralık ayının gideri olarak dikkate alınabilecektir." açıklamaları yer almıştır.

Ayrıca, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "Kabul Edilmeyen İndirimler" başlıklı  11. maddesinde; "Kurum kazancının tespitinde aşağıdaki indirimlerin yapılması kabul edilmez:
              ...
d) Bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri..." hükmüne yer verilmiştir.

Tüm bu açıklananları tek bir cümleyle özetleyecek olursak; sosyal sigorta mevzuatı uyarınca emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunulması nedeniyle sigorta kurumu tarafından resen tahakkuk ettirilen sigorta primlerinin, fiilen Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödendiği tarihte gider olarak dikkate alınması mümkündür. Ancak sigorta primleri nedeniyle söz konusu kuruma ödenen para cezaları ile gecikme zamları ve faizlerin, kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün değildir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

 

(30.12.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM