SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Belediyeye yapılan yapım işlerinde KDV tevkifatının olup olmayacağı

Belediyeye yapılan yapım işlerinde KDV tevkifatının olup olmayacağı

 

Soru:

 

Belediyeye yapılan yapım işlerinde KDV tevkifatının olup olmayacağı


Cevap:
Özel firmaların inşaat ve yapım işlerinde bazı durumlarda tevkifat yapmaları gerektiği konusu 91 seri nolu tebliğin yayınlanmasından sonra halen gündemdeki önemini korumaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 9'uncu maddesinde,  gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığa yetki verilmiştir.

Bakanlığa tanınan bu yetkinin kullanıldığı 28.02.2004 tarih ve 25387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nde, tebliğde sayılan kurum ve kuruluşlar ile belediyeler  ve bunların teşkil ettiği birliklerin birbirlerine karşı ifa ettikleri hariç olmak üzere, aşağıda belirtilen hizmetlerde  Katma Değer Vergisi tevkifatı yapma  zorunluluğu getirilmiştir.

-Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,
-Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,
-Özel güvenlik hizmetleri,
-Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara aittadil, bakım ve onarım hizmetleri, 
-Her türlü yemek servisi, 
-Danışmanlık ve denetim hizmetleri,
alımlarına ait bedel üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi'nin belirtilen oranlara göre belirlenecek kısmı bu kurum ve kuruluşlarla sorumlu sıfatıyla beyan edilmek ve ödenmek üzere tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

Ayrıca Genel Tebliğ'de tevkifat uygulaması yapılması gereken işlemlere açıklık getirilmiş ve tebliğin uygulanmasında yapım işleri; bina,karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı rıhtım, liman, tersane köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisleri, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini kapsamaktadır. 

Burada önemli olan husus verilen hizmetler ile “yapım işleri” arasında bir illiyet bağının aranması gerekeceğidir. Bir başka ifade ile yapım işlerinin türevi işler olarak görülecek tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, tamamlama gibi işler yapım işleri ile birlikte yapılması halinde yapılan işlemlerin tümüne ilişkin bedel üzerinden Katma Değer Vergisi tevkifatı uygulanacaktır. Ancak, yapım işlerinin türevi olan işlerin tek başına yapıldıkları durumda tevkifat uygulanmayacaktır.

Bu nedenledir ki, ihalesi yapılan, alt yapı ve üst yapı ile ilgili çalışmalar, inşaat yapımı, tadilat ve onarım işleri, v.s. işlerinin ‘yapım işi' olması nedeniyle  1/6 oranında Katma Değer Vergisi tevkifatı  uygulanması gerekmektedir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(15.12.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM