SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Vergiden muaf olmayan vakıfa yapılan bağışın vergi kanunları karşısındaki durumu

Vergiden muaf olmayan vakıfa yapılan bağışın vergi kanunları karşısındaki durumu

 

Soru:

 

Vergiden muaf olmayan vakıfa yapılan bağışın vergi kanunları karşısındaki durumu


Cevap:
Bağış konusunda kuşkusuz en çok tereddüt yaşanan konulardan bir de vakıflara ve derneklere yapılan bağışların durumudur. Şunu önemle belirtmek isterim ki her vakıf ve derneğe yapılan bağış KDV’den istisna değildir. Öncelikle vakıfın bakanlar kurulunca vergiden muaf vakıf ve derneğin ise yine bakanlar kurulunca kamuya yararlı dernekler arasında gösterilmesi gerekir.

Konuyu Vergi kanunları açısından ele alacak olursak;

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'ncu maddesinde, genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5 ine kadar olan kısmının kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilebileceği hükme bağlanmıştır.
Bu nedenle, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar listesinde yer almayan bir vakıfa yapılan bağışın kurum kazancından indirilmesi ve gider olarak kaydedilmesi mümkün değildir.
Ayrıca, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1/1 ‘inci maddesi gereğince Türkiye'de ticari, sınai, zırai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin Katma Değer Vergisine tabi tutulduğu, aynı kanunun 2/1 ‘inci maddesinde de teslimin bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce alıcıya veya hareket edenlere devredilmesi olarak tanımlandığı, 3/a maddesinde de vergiye tabi malların her ne surette olursa olsun vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesinin teslim hükmünde sayıldığı belirtilmiştir.
Bu çerçevede, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmayan vakıfa yapılan bağış ve yardımların da Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca teslim hükmünde olduğu açıktır.
Bununla beraber, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 232'nci maddesi hükümlerine istinaden yapılan teslimlere ilişkin olarak bağış ve yardımın ayni yapılmış olması nedeniyle, yine aynı kanunun   ‘Değerleme Esasları' başlıklı bölümünde yer alan hükümler çerçevesinde sıra takibi suretiyle fatura düzenlenmesi ve düzenlenen faturada Katma Değer Vergisi hesaplanması gerekmektedir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(13.12.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM