SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Hiç tasdik ettirilmeyen veya kanuni süresinden sonra tasdik ettirilen defterlerde yer alan faturalara ait KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

Hiç tasdik ettirilmeyen veya kanuni süresinden sonra tasdik ettirilen defterlerde yer alan faturalara ait KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

 

Soru:

 

Hiç tasdik ettirilmeyen veya kanuni süresinden sonra tasdik ettirilen defterlerde yer alan faturalara ait  KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.


Cevap:
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun "Vergi İndirimi" başlıklı 29'uncu maddesinin 1. fıkrasında, ‘Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça , faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler:

a) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi ‘ 
.... 
hükmü yer almıştır.
 
Aynı kanunun "İndirimin Belgelendirilmesi" başlıklı 34'üncü maddesinin 1'nci fıkrasında  ise " Yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait Katma Değer Vergisi, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebilir' hükmüne yer verilmiştir. 

Bu çerçevede, mal ve hizmet satan mükellef tarafından yasal süresinden sonra tasdik ettirilen defterlere söz konusu belgelerle ilgili gerekli  kaydın yapıldığı ve süresinde beyan edildiği karşıt inceleme tutanağıyla tevsik edildiği müddetçe  ve ilgili belgelerin usulüne uygun olarak kayıtlarına intikal ettirilmiş olması halinde bu belgelerdeki katma değer vergisinin indirim unsuru olarak dikkate alınması mümkündür.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(10.12.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM