SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Nakdi bağışlar ile ayni bağışların KDV karşısındaki durumu

Nakdi bağışlar ile ayni bağışların KDV karşısındaki durumu

 

Soru:

 

Nakdi bağışlar ile ayni bağışların KDV karşısındaki durumu


Cevap:
3065 sayılı Kanunun ‘Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar' başlıklı 17/1 maddesinde; ‘Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların: 
 a)İlim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetleri,
 b) Tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları ile spor tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetleri' nin katma değer vergisine tabi olmayacağı,
 ‘Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar' başlıklı 17/2-b maddesinde ise; 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Kanun hükümlerine tabi özel okullar tarafından ilgili dönemdeki kapasitelerinin % 10'unu, üniversite ve yüksekokullarda ise % 50'sini  geçmemek üzere verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri, kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları, birinci fıkrada sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları ile fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi'nin istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.
 Yukarıda yazılanlar dikkate alındığında, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17/1 maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlara hibe, yardım ve bağış isimleri altında bedelsiz olarak yapılan hizmet ifaları ve mal teslimleri katma değer vergisine tabi olmamakla birlikte,  makbuz  karşılığında nakdi olarak yapılan bağış ve yardımlar da katma değer vergisinin konusuna girmemektedir.
 Bununla beraber, Kanunun ‘İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi' başlıklı 30/a maddesinde; ‘Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisi' nin indirilemiyeceği' hükmü bulunmaktadır.
 Bu hükme göre, bedelsiz olarak yapılan hizmet ifaları ve mal teslimleri katma değer vergisine tabi olmadığından, sözkonusu teslimlerin bünyesine giren katma değer vergisi tutarının da indirim konusu yapılması mümkün olmayıp 689 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler  hesabında izlenmesi gerekir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(03.12.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM