SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Aktifimize 3 yıldır kayıtlı ancak rehinli olan aracımızı satmamızın vergi kanunları karşısındaki durumu nedir?

Aktifimize 3 yıldır kayıtlı ancak rehinli olan aracımızı satmamızın vergi kanunları karşısındaki durumu nedir?

 

Soru:

 

Aktifimize 3 yıldır kayıtlı ancak rehinli olan aracımızı satmamızın vergi kanunları karşısındaki durumu nedir?


Cevap:
Şirketler bazen rehinli araçlarını herhangi bir bankaya olan borçları karşılığında ihale yolu ile satışa çıkararak satma yoluna gidebilmektedirler. Tarafıma yöneltilen soruların çoğunluğunda tereddüt yaşanan konu ise bu satış işlemlerinde KDV hesaplanıp hesaplanmayacağıdır. 

3065 sayılı Katma Değer Vergi Kanunu'nun "Verginin Konusunu Teşkil Eden işlemler" başlıklı bölümünün d maddesinde;

d) Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar ... " hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun "Sosyal ve Askeri Amaçlı istisnalarla Diğer istisnalar" başlıklı 17/4-r maddesinde; Kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile  taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri"nin istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bununla beraber, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 1 Seri No.lu Genel Tebliği'nin "Taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakları satış kazancı istisnası" başlıklı 5.6 bölümünde;

5.6.2.2.1. Taşınmazlar

İstisnaya konu olan taşınmazlar, Türk Medeni Kanununda "Taşınmaz" olarak tanımlanan ve esas niteliği bakımından bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan, dolayısıyla yerinde sabit olan mallardır.

Bunlar Türk Medeni Kanununun 704 üncü maddesinde;

·       Arazi,

·       Tapu siciline ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar,

·       Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler

olarak sayılmıştır.

Elden çıkarılacak taşınmazlardan doğacak kazancın, bu istisna uygulamasına konu olabilmesi için taşınmazın Türk Medeni Kanununun 705 inci maddesi gereğince kurum adına tapuya tescil edilmiş olması gerekmektedir" ifadesi yer almaktadır.

Tüm bunları tek bir cümleyle özetleyecek olursak; bankalara borçlu olanların ve kefillerinin, borçlarına karşılık; taşınmazların, (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17/4-r maddesine istinaden katma değer vergisinden istisnadır.

Ancak şunu da belirtmek isteriz ki, Müdürlüğünüzce satışı yapılan ve taşınmaz kavramı içinde yer almayan rehinli aracın, alacaklı bankanın alacağına karşılık icra yoluyla satışı, katma değer vergisine tabidir.

 


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

 

(08.11.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM