SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İndirimli oranlı KDV iade tablosunda hesaplanan KDV’nin Yüklenilen KDV’yi aşması durumunda nasıl bir yol izlenecektir?

İndirimli oranlı KDV iade tablosunda hesaplanan KDV’nin Yüklenilen KDV’yi aşması durumunda nasıl bir yol izlenecektir?

 

Soru:

 

İndirimli oranlı KDV iade tablosunda hesaplanan KDV’nin Yüklenilen KDV’yi aşması durumunda nasıl bir yol izlenecektir?


Cevap:
KDV iadesi alan firmaların en çok uğraştığı konulardan biri de indirimli oranlı yüklenilen KDV tablosunda hesaplanan KDV’nin yüklenilen KDV yi geçmesi gibi spesifik bir olayın neticesinde iade hesabının nasıl yapılıp yapılmayacağıdır.

Konu ile ilgili olarak 14.09.2000 tarih ve 24170 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 74 Seri Nolu Katma Deger Vergisi Genel Tebliginin "1.2. iade Tutarının Hesaplanması" baslıklı bölümünde;
"....
iade tutarının hesaplanmasına her takvim yılının ocak ayı itibariyle başlanacaktır. Ocak döneminde varsa indirimli orana tabi işlemlerin bünyesine giren vergiler ile indirimli orana tabi işlemler nedeniyle hesaplanan vergi, defter ve belgeler esas alınarak mükellefler tarafından hesaplanacaktır. indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen vergiden hesaplanan vergi çıkarılarak ilk hesaplama yapılacaktır. Bu ilk hesaplama aynı dönem beyannamesinde yer alan "sonraki döneme devreden vergi" tutarı ile karsılaştırılacaktır.

Beyannamede sonraki döneme devreden vergi yer almıyorsa, ocak dönemi için indirimli orana tabi işlemlerin bünyesine giren vergi tutarı yıllık iade hesabına dahil edilmeyecektir. Sonraki döneme devreden vergi mevcutsa ve indirimli orana tabi işlemlerin bünyesine giren vergi ile bu işlemler nedeniyle hesaplanan katma değer vergisi arasındaki vergi farkını asıyorsa, bu vergi farkının tamamı, asmıyorsa devreden vergi tutarı "aylık iade edilebilir vergi" olarak kabul edilecektir.

Bu hesaplama Şubat dönemi için de yapılarak, Şubat döneminde varsa indirimli orana tabi işlemlerin bünyesine giren vergiler ve bu işlemlerle ilgili olarak hesaplanan katma deger vergisinin farkı hesaplanacak, bu fark Ocak dönemine ait iade edilebilir vergi ile toplanacak, bu toplam Subat dönemi beyannamesinde yer alan sonraki döneme devreden vergi tutarı ile mukayese edilecektir. Sonraki döneme devreden vergi yoksa, ilk iki ay yıllık iade hesabına dahil edilmeyecektir. Devreden vergi mevcutsa ve yukarıda hesaplaması verilen toplamı asıyorsa toplamın tamamı yıllık iade hesabına dahil edilecek, devreden vergi sözü edilen toplamı asmıyorsa, Subat dönemi beyannamesindeki devreden vergi tutarı ilk iki ay için "iade edilebilir
vergi" olarak dikkate alınacaktır.

Bu hesaplamalar Aralık ayına kadar diger aylar için de yukarıdaki açıklamalara göre yapılacaktır. Aralık ayındaki indirimli orana tabi işlemlerin bünyesine giren vergiler ile bu işlemlerle ilgili olarak hesaplanan vergi arasındaki fark, Kasım sonu itibariyle hesaplanan "iade edilebilir vergi" ile toplanacaktır. Bu toplam Aralık ayı devreden vergisi ile mukayese edilecek, devreden vergi yoksa 1999 yılına ilişkin olarak iade talep edilmeyecektir. Devreden vergi mevcutsa ve tutarı bu toplamı asıyorsa bu toplam, asmıyorsa Aralık ayındaki devreden vergi tutarı 1999 yılı için
"iade edilebilir vergi" olarak dikkate alınacaktır.
..." açıklamalarına yer verilmiştir.

Aynı konu ile ilgili olarak 23.09.2000 tarih ve 24179 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 76 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 3. bölümünde;

"İndirimli orana tabi işlemlerin bünyesine giren vergilerin hesabına, genel imal ve idare giderleri ile amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen vergiler dahildir. Bu konuyla ilgili olarak önceki Genel Tebliğlerde yer alan açıklamalara uyulmak kaydıyla, indirimli orana tabi işlemlerde genel imal ve idare giderleri ile amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen vergilerden bu işlemlere isabet eden tutarlar, iade hesabına dahil edilecektir." seklinde açıklama yapılmıştır.

Yine aynı konu ile ilgili olarak 11.07.2006 tarih ve 26225 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 99 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin "1.3. 1.3. Mahsuben İade Tutarının hesaplanması" baslıklı bölümünde;"Yılı içinde mahsuben iade edilecek KDV tutarlarının hesaplanmasına ilgili yılın Ocak döneminden itibaren başlanacaktır. Hesaplama 74 Seri No.lu KDV Genel Tebliginin (1.2.) ve 76 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3) numaralı bölümlerindeki açıklamalara uygun olarak aylar itibariyle ve kümülatif olarak gerçekleştirilecektir. 3 aylık vergilendirme dönemine tabi olup indirimli oran kapsamında islemleri bulunan mükelleflerde hesaplamaya takvim yılının ilk 3 aylık dönemi (Ocak-Subat-Mart) ile baslanacak ve izleyen üçer aylık dönemler itibariyle devam edilecektir.
..." ifadesi yer almaktadır.

Tüm bu açıklananları tek bir cümleyle özetleyecek olursak; indirimli orana tabi islemler nedeniyle yüklenilen verginin indirimli orana tabi islemler nedeniyle hesaplanan vergiden büyük oldugu dönemlerde indirimli orana tabi islemler nedeniyle katma deger vergisi iadesi dogmaktadır. Dolayısıyla indirimli orana tabi islemler nedeniyle hesaplanan verginin, indirimli orana tabi islemler nedeniyle yüklenilen vergiden büyük oldugu dönemlerde ise (yüklenilen vergi indirim yoluyla telafi edildigi için) indirimli orana tabi islemler nedeniyle iade doğmayacağı gibi oluşan
(-) eksi farkın aylar itibariyle hesaplanan iade miktarından tenzil edilmesi gerekmektedir.Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(04.11.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM