SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Vergiye tabi olmayan kişilerden alınan mal veya hizmetlerden tevkifat yapmak zorunda mıyız?

Vergiye tabi olmayan kişilerden alınan mal veya hizmetlerden tevkifat yapmak zorunda mıyız?

 

Soru:

 

Vergiye tabi olmayan kişilerden alınan mal veya hizmetlerden tevkifat yapmak zorunda mıyız?


Cevap:
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 'Vergiden Muaf Esnaf' başlıklı 9.maddesinde; “Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir vergisinden muaftır.
2. Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı. lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı;
.... " hükümleri yer almaktadır.
Aynı kanununun 'Vergi Tevkifatı' başlıklı 94. maddesinde; “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

              .....

            13. Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,
.....

c) Diğer mal alımları için (2003/6577 sayılı B.K.K. ile %5 Yürürlük; 01.01.2004)
d) Diğer hizmet alımları ("a", "b" ve "c" alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için (2003/6577 sayılı B.K.K. ile %10 Yürürlük; 01.01.2004)
... " hükmüne yer verilmiştir.
Tüm bunları tek bir cümleyle özetleyecek olursak; gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz etmeyecek şekilde, esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilmeyen (vergiye tabi olmayan) kişilerden mal ve hizmet satın alınması durumunda, ilgililere yapılacak ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.
Ancak; vergiden muaf esnaftan mal alınması halinde ise, yapılacak ödemelerden Gelir Vergisi Kanununun 94/13-c maddesi hükmüne göre %5, hizmet alınması durumunda ise aynı kanunun 94/13-d maddesi hükmüne göre %10, tevkifat yapılması gerekir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(28.10.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM