SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Mali müşavirim. Eşimi kendi büromda çalıştırıyorum. Eşime ödediğim ücret ve prim giderleri vergi matrahımdan düşürebilir miyim?

Mali müşavirim. Eşimi kendi büromda çalıştırıyorum. Eşime ödediğim ücret ve prim giderleri vergi matrahımdan düşürebilir miyim?

 

Soru:

 

Mali müşavirim. Eşimi kendi büromda çalıştırıyorum. Eşime ödediğim ücret ve prim giderleri vergi matrahımdan düşürebilir miyim?


Cevap:
Mali müşavirlik ofislerinde kendi eşini çalıştırıp ona ödediği ücret ve prim giderlerinin vergi matrahından düşülüp düşülmeyeceği sorusuna sıkça rastlamaktayız. Konuyu gelir vergisi kanunu kapsamında ele alıp değerlendirelim. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 'Ücretin Tarifi' başlıklı 61. maddesinde; "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez ... " hükümlerine yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 'Serbest Meslek Kazancının Tarifi' başlıklı 65. maddesinde; "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır ... " hükmü ile 'Mesleki Giderler' başlıklı 68. maddesinde; Serbest meslek kazancının tespitinde aşağıda yazılı giderler hasılattan indirilir:
             1. mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler ...
             2. Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatındaki iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (bu primlerin ve aidatın geri alınmamak üzere Türkiye'de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartıyla) ile 27 nci maddede yazılı giyim giderleri .
              . . . " hükümlerine yer verilmiştir.
Yine aynı Kanunun 'Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler' başlıklı 41. maddesinin birinci fıkrasının 5. bendinde ise; teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatların ticari kazancın tespitinde gider olarak kabul edilmeyeceği hüküm altına alınmış olup, bu hükmün serbest meslek kazancı için geçerli olmayacağını özellikle belirtmek isterim.

Konu ile ilgili olarak 19.02.1994 tarih ve 21854 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 174 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "C. SSK Primlerinin Gelir ve Kurumlar Vergisi Yönünden Gider Yazılması' başlıklı bölümünde; " ...
Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin 2 numaralı bendinde, ticari kazancın tespitinde, işverenlerce hizmet erbabı için ödenen SSK primlerini gider olarak indirileceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre SSK priminin gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu primlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna fiilen ödenmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, sigorta primleri, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği tarihte gider yazılacaktır ... " açıklamalarına yer verilmiştir.

Tüm bu açıklananları tek bir cümleyle özetleyecek olursak; hizmet akdi ile işyerinizde çalıştırdığınız eşinize ücret bordrosu düzenleyerek yapacağınız ücret ödemeleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na fiilen ödediğiniz sosyal güvenlik primlerini, Gelir Vergisi Kanunu'nun 68. maddesi hükmüne göre mesleki kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate almanız mümkündür.Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(27.10.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM