SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Sakatlık indirimi alan bir kişiye asgari geçim indirimi uygulanacakmıdır? Uygulanacaksa Asgari geçim indiriminin tutarı ne olacaktır?

Sakatlık indirimi alan bir kişiye asgari geçim indirimi uygulanacakmıdır? Uygulanacaksa Asgari geçim indiriminin tutarı ne olacaktır?

 

Soru:

 

Sakatlık indirimi alan bir kişiye asgari geçim indirimi uygulanacakmıdır? Uygulanacaksa Asgari geçim indiriminin tutarı ne olacaktır?


Cevap:
Gelir Vergisi Knaununun nunun ‘Sakatlık indirimi’ baslıklı 31. maddesinde; Çalısma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmis bulunan hizmet erbabının birinci derece sakat, asgarî % 60'ını kaybetmis bulunan hizmet erbabının ikinci derece sakat, asgarî % 40'ını kaybetmis bulunan hizmet erbabının ise üçüncü derece sakat sayılacagı ve üçüncü derece sakatlar için 2010 yılı için
aylık 160 TL’nin hizmet erbabının ücretinden indirilecegi hüküm altına alınmıstır.

Yine aynı Kanunun ‘Asgari Geçim indirimi’ baslıklı 32.maddesinde; Ücretin gerçek usûlde
vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildigi takvim yılı basında geçerli olan ve sanayi
kesiminde çalısan 16 yasından büyük isçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının;
mükellefin kendisi için % 50'si, çalısmayan ve herhangi bir geliri olmayan esi için % 10'u,
çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diger çocuklar için %
5'idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu
süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre
belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine
uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi
suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz…” hükmüne
yer verilmistir.

Konu ile ilgili açıklamaların yer aldıgı 265 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliginin
‘5. Asgari Geçim indirimi Tutarının Hesaplanması’ baslıklı bölümünde;
“…
Asgari geçim indirimi yıllık tutarı, ücretlinin asgari geçim indiriminden bir yıl boyunca faydalanacagı net menfaattir. Aylık yapılan ücret ödemelerinde ise asgari geçim
indirimi, hesaplanan yıllık tutarın 12'ye bölünmesi suretiyle uygulanacak ve bir ay içerisinde
yararlanılabilecek asgari geçim indirimi tutarı, yıllık olarak hesaplanan tutarın 1/12'sini
geçemeyecektir.

Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgarî ücret üzerinden
hesaplanan yıllık vergi tutarını asamayacak ve yılı içerisinde asgari ücret tutarında meydana
gelen degisiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır.
Ücretlinin faydalanacagı azami indirim tutarı, elde ettigi ücret geliri üzerinden
hesaplanan gelir vergisi ile sınırlı oldugundan, mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde
ücretliye herhangi bir iade yapılmayacaktır.
…” denilerek konuya iliskin örneklere yer verilmis ve 4 no’lu örnegin açıklama
bölümünde; sakatlık indiriminden faydalanmakta olan bir ücretlinin gelir vergisi matrahı
hesaplanırken sakatlık indiriminin de mahsup edilecegi, sakatlık indiriminin mahsubundan
sonra kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından da yıllık asgari
geçim indirimi tutarının 1/12’sinin mahsup edilecegi, ancak mahsup edilecek tutarın, kalan
gelir vergisi tutarını asamayacagı belirtilmistir.

Diger taraftan; fazla mesai ücretleri de Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümlerine
göre ücret olarak degerlendirilmektedir.

Tüm bu açıklamaları dikkate alacak olursak; maaşdan öncelikle sakatlık indirimi tutarı
mahsup edilecek olup, bu mahsuptan sonra kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan
gelir vergisi tutarından da yıllık asgari geçim indirimi tutarının 1/12’si mahsup edilecektir. Bu
mahsuba ragmen kalan asgari geçim indirimi tutarının ise, fazla mesai ücreti üzerinden
hesaplanan gelir vergisinden mahsubu mümkündür.

Ancak, faydalanılacak asgari geçim indirimi tutarı, hiçbir sekilde asgarî ücret
üzerinden hesaplanan vergi tutarını ve elde edilen ücret geliri üzerinden hesaplanan gelir
vergisi tutarını asamayacaktır.Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(14.10.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM