SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yurt dışından bilgisayar programı ithalatının vergi kanunları karşısındaki durumu nedir?

Yurt dışından bilgisayar programı ithalatının vergi kanunları karşısındaki durumu nedir?

 

Soru:

 

Yurt dışından bilgisayar programı ithalatının vergi kanunları karşısındaki durumu nedir?


Cevap:
Yurt dışından bilgisayar programı ithal etmenin vergi kanunları karşısındaki durumunu belirlemek için öncelikle Kurumlar Vergisi Kanununda Dar mükellefiyet başlıklı konudan hareket etmemiz lazım.
 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ''Dar Mükellefiyette Vergi Kesintisi'' başlıklı 30’uncu maddesinde;
 
'' (1) Dar mükellefiyete tâbi kurumların aşağıdaki kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından (2006/11447 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2007 tarihinden geçerli olmak üzere) % 20 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılır:
 
a) Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri.
b) Serbest meslek kazançları.
c) Gayrimenkul sermaye iratları.
ç) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerinde sayılanlar hariç olmak üzere menkul sermaye iratları.
 
(2) Ticarî veya ziraî kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddî hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişilerce % 20  oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılır. ' hükmü yer almaktadır.
 
Buna göre, yurtdışında bulunan firmalardan hazır paket bilgisayar programı ithal ederek üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaksızın ve/veya çoğaltmaksızın Türkiye’deki nihai tüketicilere satış faaliyeti ticari bir faaliyet, bundan elde edilen gelir de ticari kazanç niteliğinde olup, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30’uncu maddesinde sayılan kazanç unsurlarından hiçbirine girmemektedir.
 
Bu nedenle söz konusu bilgisayar programlarının alımında yurtdışındaki firmalara ödenen bedeller üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
 
Ancak; yurtdışında mukim firmalardan ''Copyright'' kapsamında bir bilgisayar programının çoğaltma, değiştirme, topluma dağıtma, gösterme vb. gibi hakların satın alınması halinde, işletmeler tarafından bir gayrimaddi hak elde edilecek olup, yurtdışında mukim firmaya yapılacak söz konusu gayri maddi hak bedeli ödemelerinden Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca  % 20 oranında vergi kesintisi yapılması gerekecektir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(29.09.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM