SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Bazı firmalar hak ediş belgesi düzenleyip fatura düzenlememektedirler. Bu hak ediş belgesini fatura gibi kayıtlara alabilir miyiz?

Bazı firmalar hak ediş belgesi düzenleyip fatura düzenlememektedirler. Bu hak ediş belgesini fatura gibi kayıtlara alabilir miyiz?

 

Soru:

 

Bazı firmalar hak ediş belgesi düzenleyip fatura düzenlememektedirler. Bu hak ediş belgesini fatura gibi kayıtlara alabilir miyiz?


Cevap:
Bazı inşaat şirketleri matbu hak ediş belgeleri düzenlemektedirler. Hak ediş tutarını da bu belgedeki hesaplamalara göre tahsil etmektedirler. Düzenlenen bu hak ediş belgesinin kayıtlara alınıp alınmayacağı aşağıda yapacağımız ilgili kanun maddeleri çerçevesinde değerlendirilecektir.

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 227’nci maddesinde; “Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.” 229’uncu maddesinde; “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır” 231’inci maddesinin 5 numaralı bendinde ise; “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” hükümleri yer almaktadır.

Aynı Kanunun fatura kullanma mecburiyeti başlıklı 232’inci maddesinde ise; birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek, satın aldıkları emtia ve hizmetler için de fatura istemek ve almak zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır.
Yukarıda sayılan mecburiyetlere uymayanlar hakkında vergi kanunlarının ilgili hükümlerinin uygulanacağı tabiidir.

Ayrıca, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 53’üncü maddesinde; Bu Kanunda geçen fatura ve benzeri vesikalar tabirinin Vergi Usul Kanununda düzenlenen vesikaları ifade edeceği, hükme bağlanmıştır.

34 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin A- Hakediş Belgeleri başlıklı bölümünde;  Hakediş belgesi, Vergi Usul Kanununda düzenlenen bir belge olmadığından, hakediş belgesi düzenlenen işlerde katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesi için bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren ayrıca fatura düzenlenmesi ve bu faturada verginin gösterilmesinin gerektiği, açıklanmıştır.
Bu açıklamalara göre; hakediş belgesi Vergi Usul Kanununda düzenlenen bir belge olmadığından söz konusu hak ediş ödemelerine ilişkin olarak ilgili firmalar tarafından fatura düzenlenmesi gerekmektedir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(23.09.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM