SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Harcırah Ödemelerinin Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu Ve Muhasebe Kaydı?

Harcırah Ödemelerinin Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu Ve Muhasebe Kaydı?

 

Soru:

 

Harcırah Ödemelerinin Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu Ve Muhasebe  Kaydı?


Cevap:
Harcırah Kanununa tabi kurumlar tarafından yapılan ödemeler : Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 1 numaralı bendinde, Harcırah Kanunu'na tabi kurumlar tarafından harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemeler vergiden istisna edilmiştir. Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseselerce yapılan ödemeler Gelir Vergisi Kanununun 2772 sayılı Kanunla değişik 24/2’nci maddesinde, "Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına  verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler "in gelir vergisinden istisna edildiği hükme bağlanmıştır.

Buna göre Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından; - İdare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, - Tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu'na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personele) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler vergiden istisna edilmiştir.

Bu hükmün ne şekilde uygulanacağı ise, 138 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Anılan Tebliğde yer alan açıklamalara göre, Harcırah Kanununa tabi olmayan kurumların, çalıştırdıkları personele fiili yemek ve yatmak giderlerini belgelendirmeleri şartıyla bu giderlere karşılık olarak verdikleri gündelikler, Devlet memurlarına ödenen gündelikler ile karşılaştırılmaksızın tamamen vergiden müstesna tutulacaktır.

Fiili yemek ve yatmak giderlerinin kısmen ayın olarak kısmen de nakden karşılanması halinde, ayın olarak sağlanan menfaatin belgelendirilmesi kaydıyla tamamı vergiden müstesna tutulacak, nakden yapılan ödemelerin ise tamamı ücret olarak vergilendirilecektir.

Dolayısıyla, personele fiili yemek ve yatma giderleri dışında ayrıca gündelikte ödenmesi durumunda bu gündeliklerin tamamının ücret olarak vergiye tabi tutulması gerekir. Yemek ve yatmak giderlerine karşılık harcırah gündeliğinin tamamının nakden ödenmesi halinde yapılan ödemenin, Devletçe verilen en yüksek gündelik tutarını aşmamak kaydıyla vergiden müstesna tutulması, aşan kısmın ise ücret olarak vergilendirilmesi gerekir. Bu uygulama yurt dışı harcırah ödemeleri içinde geçerli bulunmaktadır.

Uygumla: 3.000 TL brüt maaş alan şirket müdürü 5 günlüğüne Ankara’ya iş seyahatine çıkmış ve bu iş için günlük 50 TL harcırah ödenmiştir.

Şirket müdürünün aldığı brüt maaşa isabet gündelik istisna tutarı 39,00 TL’dir.

Toplam Harcırah Tutarı:  (5 gün x 50 )            =250 TL

Gelir vergisinden istisna harcırah tutarı= (5 gün x 39)=195 TL

Gelir vergisine tabi tutar  (250 -195 )            =55 TL

Gelir Vergisi        (55 x 0,20)                       = 11 TL

Damga Vergisi =          (250 x 0,06)            = 1,5 TL

------------------------------------------/-----------------------------------------------
770  Gen.Yön.Gid.      250


                                      360 Öden.Ver.Fon.            12,50
                                             Gelir    Ver. 11,00
                                             Damga Ver.  1,50
                                     100 Kasa                         237,50
------------------------------------------------------------------------------------------Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(14.07.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM