SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Faaliyet konusu inşaat taahhüdü olan şirket aktifine kayıtlı arsamızı vererek kat karşılığı elde ettiğimiz gayrimenkullerin sonradan satılması halinde istisnadan yararlanabilir miyiz?

Faaliyet konusu inşaat taahhüdü olan şirket aktifine kayıtlı arsamızı vererek kat karşılığı elde ettiğimiz gayrimenkullerin sonradan satılması halinde istisnadan yararlanabilir miyiz?

 

Soru:

 

Faaliyet konusu inşaat taahhüdü olan şirket aktifine kayıtlı arsamızı vererek kat karşılığı elde ettiğimiz gayrimenkullerin sonradan satılması halinde istisnadan yararlanabilir miyiz?


Cevap:
Konuyu öncelikle kurumlar vergisi ve KDV açısından ele alıp değerlendirmemiz gerekir. Kurumlar Vergisi Kanununun "İstisnalar" başlıklı 5 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (e) bendinde; "Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak  hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75 lik  kısmı"nın kurumlar vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmış olup, anılan bendin son paragrafında "Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti  ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır."  hükmüne yer verilmiştir.

Taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakları satış kazancı istisnası hakkında ayrıntılı açıklamalar 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin (5.6) bölümünde yapılmış bulunmaktadır.

Söz konusu Tebliğin "Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ile uğraşılmaması" başlıklı (5.6.2.3.4.) bölümünde; "Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları istisna kapsamındaki değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır.

İstisna uygulaması esas itibarıyla bütün kurumlar için geçerlidir. Ancak, faaliyet konusu menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanması olan kurumların bu amaçla iktisap ettikleri ve ellerinde tuttukları kıymetlerin satışından elde ettikleri kazançlar için istisnadan yararlanmaları mümkün değildir.

Satışa konu edilen kıymetlerin iki tam yıl kurum aktifinde kayıtlı olması da durumu değiştirmeyecektir. Aynı durum, satmak üzere taşınmaz inşaatı ile uğraşan mükellefler açısından da geçerlidir.  Ancak,  taşınmaz  ticareti ile uğraşan  mükelleflerin  faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis ettikleri taşınmazların satışından elde ettikleri kazançlara istisna uygulanabilecek; taşınmaz ticaretine konu edilen veya kiralama ya da başka surette değerlendirilen taşınmazların satış kazancı ise istisnaya konu edilmeyecektir." açıklamalarına yer verilmiştir.

Konuyu KDV açısından değerlendirecek olursak, Kanunun “Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar”  başlıklı 17 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasının (r) bendinde, “(5615 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 04.04.2007) Kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile (5793 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 06.08.2008) taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık (5793 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 06.08.2008) taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri.   

İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları (5793 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 06.08.2008) taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimleri istisna kapsamı dışındadır.

İstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki faaliyet konusu inşaat taahhüt ve ticareti olan Şirketinizce, yatırım amaçlı olarak aktife kaydedilerek kiraya verilen bağımsız bölümlerin satılması halinde, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının  (e)  bendinde yer alan kurumlar vergisi istisnası ile 3065  sayılı  Katma Değer  Vergisi  Kanununun  17 maddesinin 4 üncü fıkrasının (r) bendinde belirtilen katma değer vergisi istisnasından yararlanması mümkün bulunmamaktadır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(01.07.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM