SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Trafik kazası sonucu ödenen tazminat gider olarak kayıtlara alınabilir mi?

Trafik kazası sonucu ödenen tazminat gider olarak kayıtlara alınabilir mi?

 

Soru:

 

Trafik kazası sonucu ödenen tazminat gider olarak kayıtlara alınabilir mi?


Cevap:
Konuyu öncelikle gelir vergisi kanunu açısından değerlendirerek bu kapsamda ele almalıyız. Gelir Vergisi Kanununun 40'ıncı maddesinde; safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup; maddenin 3 üncü bendinde, işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların gider olarak indirilebileceği; 41 inci maddesinin 6 ncı bendinde ise, her türlü para ve vergi cezaları ile  teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatların gider olarak indirilemeyeceği, hüküm altına alınmıştır. 

Yine aynı şekilde Kurumlar Vergisi Kanununun “Kabul Edilmeyen İndirimler” başlıklı 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (g) bendinde, sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere  kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddi ve manevi zarar tazminat giderlerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı hükmüne yer verilmiştir.

Böylece ödenen tazminatların gider yazılabilmesi için işle ilgili olması ve sözleşmeye, ilama ve kanun emrine bağlı bulunması şarttır. İşle ilgili olmayan ve işle ilgili olsa dahi kurumun kusuru nedeniyle ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar gider olarak yazılamamaktadır.

Tüm bunları özetleyecek olursak; Şirketinizce, çalışanınızın sevk ve idaresindeki araçla yaptığı trafik kazası nedeniyle verilen Asliye Hukuk Mahkemesinin Kararına istinaden ödenen tazminatın,  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11’nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (g) bendi hükmü uyarınca, kurum kazancınızın tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün olmayıp, ödenen tazminatın kanunen kabul edilmeyen gider olarak  dikkate alınması gerekmektedir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(28.06.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM