SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İç yüzde uygulanması suretiyle fatura edilen aleyhe oluşan kur farklarına ilişkin katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hakkında bilgi verir misiniz?

İç yüzde uygulanması suretiyle fatura edilen aleyhe oluşan kur farklarına ilişkin katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hakkında bilgi verir misiniz?

 

Soru:

 

İç yüzde uygulanması suretiyle fatura edilen aleyhe oluşan kur farklarına ilişkin katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hakkında bilgi verir misiniz?


Cevap:
Konuyu KDV Kanununun ilgili maddeleri kapsamında öncelikle değerlendirecek olursak vergi indirimi ile ilgili hükümlere göz atmak gerekir. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun “Vergi İndirimi” başlıklı 29/1’nci fıkrasında; “Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler.” denilmiş,  fıkranın (a) bendinde; kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisinin, indirilebileceği hükme bağlanmıştır. Aynı maddenin 3’ncü fıkrasında ise indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hükmolunmuştur.
Aynı bölüme devam edecek olursak  “İndirimin Belgelendirilmesi” başlıklı 34/2’nci fıkrasında; “ Katma değer vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesine gerek görülmeyen işlemlerde vergi indiriminin nasıl belgelendirileceği Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunur.” hükmüne yer verilmiş olup, anılan maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 30.06.2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 105 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde belirlenmiştir.
Konuyu toparlayacak olursak, şirketinizce dövize endekslenerek yurtiçinde yapılan mal-hizmet alım satımına ilişkin olarak aleyhinize oluşan ve iç yüzde uygulanması suretiyle fatura edilen kur farklarına ilişkin katma değer vergilerinin yukarıda yapılan açıklamalar uyarınca indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(25.06.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM