SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Belediye mülkiyetinde olan bir arsanın satışında KDV uygulanacak mıdır?

Belediye mülkiyetinde olan bir arsanın satışında KDV uygulanacak mıdır?

 

Soru:

 

Belediye mülkiyetinde olan bir arsanın satışında KDV uygulanacak mıdır?


Cevap:
Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-g bendinde; genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisine tabi olacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 17/4-r maddesinde (5615 Sayılı Kanunun 13’üncü maddesiyle değişen ve 04.04.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere); kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık gayrimenkul ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Böylece nasıl ki normal şirketlerde bir gayrimenkulün en az iki tam yıl aktifte bulunma şartı varsa Belediyenin mülkiyetinde de en az 2 tam yıl bulunması durumunda arsanın  katma değer vergisinden istisna edilmesi, bu şartların oluşmaması durumunda yapılacak olan gayrimenkul satışının vergiye tabi tutulması gerekmektedir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(22.06.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM