SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Vergiyi doğuran olaydan önce meydana gelen kur farklarının KDV karşısındaki durumu nedir ?

Vergiyi doğuran olaydan önce meydana gelen kur farklarının KDV karşısındaki durumu nedir ?

 

Soru:

 

Vergiyi doğuran olaydan önce meydana gelen kur farklarının KDV karşısındaki durumu nedir ?


Cevap:
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

- 10'ncu maddesinin (a) fıkrasında; mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile, (b) fıkrasında ise malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura ve benzeri belgeler verilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi ile vergiyi doğuran olayın meydana geleceği,

- 20 nci maddesinde; teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

- 24/c maddesinde; vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil olduğu,

- 26 ncı maddesinde; bedelin döviz olarak hesaplanması halinde dövizin, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrileceği,
hükme bağlanmıştır.

Buna göre; işin yapımı ile ilgili düzenlenen sözleşmeye istinaden, döviz cinsinden yapılan ödemelerin, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihteki TCMB döviz alış kuruyla TL'ye çevrilmek suretiyle fatura düzenlenmesi ve KDV hesaplanması kanun hükmüne uygundur.

Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesinden önce, döviz olarak yapılan tahsilatlar ise; avans niteliğinde olup, avansın alındığı tarih ile faturanın düzenlendiği tarih arasında döviz değerinde meydana gelen artıştan kaynaklanan fark için karşı firma tarafından fatura düzenlenmesi, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihteki döviz kuruna göre hesaplanan matrah ve KDV'nin azaltılması sonucunu doğuracağından, yasal olarak bu mümkün bulunmamaktadır.

Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(10.06.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM