SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İhraç kayıtlı teslim ettiğimiz bir mal ihracatçı tarafından üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadığı ve sadece adetlere ayrıldığı halde vergi dairesi iademizi bu nedenle vermedi. Bu durum vergi kanunlarına uygun mudur?

İhraç kayıtlı teslim ettiğimiz bir mal ihracatçı tarafından üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadığı ve sadece adetlere ayrıldığı halde vergi dairesi iademizi bu nedenle vermedi. Bu durum vergi kanunlarına uygun mudur?

 

Soru:

 

İhraç kayıtlı teslim ettiğimiz bir mal ihracatçı tarafından üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadığı ve sadece adetlere ayrıldığı halde vergi dairesi iademizi bu nedenle vermedi. Bu durum vergi kanunlarına uygun mudur?


Cevap:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1-c maddesinde, “İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.

Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur.

...........................” hükmü yer almaktadır.

Konuya ilişkin olarak yayımlanan;

- 27 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin A/7 bölümünde; “Tecil - terkin işlemleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tanımı yapılan imalatçı kapsamına giren mükelleflerin (imalatçıların), ihraç kaydıyla satışını yaptıkları mal teslimlerine uygulanacaktır. Diğer bir ifade ile imalatçının ihraç kaydıyla satışını yaptığı malın, ihraç edilen nihai mamul olması gerekir.

İmalatçının ihraç kaydıyla da olsa satışını yaptığı mal, aynen ihraç edilen nihai mamul değilse, bu teslimde tecil - terkin işlemi uygulanmayacaktır.”

- 87 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin (F) bölümünde; “Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesinde düzenlenen tecil – terkin sistemi ile ilgili olarak yayımlanan 27 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 7. bölümündeki açıklamalara göre, ihracatçının ihraç kaydıyla aldığı malı değiştirmeden, başka bir deyişle imalatçının teslim ettiği şekilde ihraç etmesi gerekmektedir.

Ancak, ihraç edilecek mal ile bu malın eklentisi veya ayrılmaz parçası niteliğindeki malların ihraç kaydıyla teslim edilmesi ve bunların ihracının tek bir mal olarak gerçekleştirilmesi halinde, asıl malın yanı sıra eklenti veya ayrılmaz parça niteliğindeki malların yurt dışındaki müşteriye kesilen faturada ve gümrük beyannamesinde ayrıca yer almasına bağlı olarak tecil-terkin sistemi kapsamında işlem yapılması mümkündür. Bu şekilde gerçekleşen işlemlere ait gümrük beyannamelerinde ihracatçılara ihraç kaydıyla mal teslim eden imalatçı-tedarikçi firmaların isim ve unvanlarının yer alması gerektiği de tabiidir.”

- 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin “Tecil-Terkin Uygulaması” başlıklı (L) bölümünde; “87 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nin F bölümünde, ihraç edilecek malın eklentisi veya ayrılmaz parçası niteliğinde olan malların ihraç kaydıyla teslim edilmesi ve bunların ihracının tek bir mal olarak gerçekleştirilmesi halinde, asıl malın yanı sıra eklenti veya ayrılmaz parça niteliğindeki malların yurt dışındaki müşteriye kesilen faturada ve gümrük beyannamesinde ayrıca yer almasına bağlı olarak tecil-terkin sistemi kapsamında işlem yapılmasının mümkün olduğu ve bu şekilde gerçekleşen işlemlere ait gümrük beyannamelerinde ihracatçılara ihraç kaydıyla mal teslim eden imalatçı-tedarikçi firmaların isim ve unvanlarının da yer almasının gerektiği açıklanmıştır.

Bu uygulama çerçevesinde; tecil-terkin sistemi kapsamında teslim alınan malların ihracında ambalaj maddesi veya malzemesi olarak kullanılan ve ihracat faturası ile gümrük beyannamesinde yer alan veya beyanname eklerinde gümrük makamlarınca doğruluğu konusunda meşruhat verilen mallar Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11/1-c maddesi kapsamında işlem görebileceklerdir.”

açıklamalarına yer verilmiştir.
Bu itibarla, satışını yaptığınız malların ihraç edilen mallarla aynı olduğu hususunun Vergi İnceleme Raporu veya Yeminli Mali Müşavirce düzenlenecek Rapor ile tevsik edilmesi halinde, 2010/4 dönemine ilişkin iade/mahsup talebinizin yerine getirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(09.06.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM