SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kül halinde devraldığımız bir işletmenin KDV iade alacağı devralan şirketin vergi borçlarına mahsup edilebilir mi?

Kül halinde devraldığımız bir işletmenin KDV iade alacağı devralan şirketin vergi borçlarına mahsup edilebilir mi?

 

Soru:

 

Kül halinde devraldığımız bir işletmenin KDV iade alacağı devralan şirketin vergi borçlarına mahsup edilebilir mi?


Cevap:
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinde;

a) Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanuni veya iş merkezlerinin Türkiye'de bulunması,

b) Münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilançosuna geçirilmesi,

Şartları dahilinde gerçekleşen birleşmelerin devir hükmünde olduğu belirtilmiştir. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17/4-c maddesinde; Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen işlemler ile Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemlerinin (Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. İşlem sonunda faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete başlayan veya devir ve bölünme sonrasında devredilen veya bölünen kurumların varlıklarını devralan mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılır.) vergiden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.
Buna göre; kurumlar vergisi kanununa göre yapılan devirlerde, devir olan kurumun tüm hak ve yükümlülükleri devir alan kuruma intikal ettiğinden, birleşme tarihinden önceki dönemlere ait KDV iade alacağının şirketinizin vergi borçlarına mahsubu mümkün bulunmaktadır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(07.06.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM