SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Peşin olarak ödenen kira bedellerine ilişin KDV'lerinin iadesi mümkün müdür?

Peşin olarak ödenen kira bedellerine ilişin KDV'lerinin iadesi mümkün müdür?

 

Soru:

 

Peşin olarak ödenen kira bedellerine ilişin KDV'lerinin iadesi mümkün müdür?


Cevap:
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;
   
- 1/3-f maddesinde; Gelir Vergisi Kanununun 70'inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin KDV'ye tabi olduğu,

-  4'üncü maddesinde; hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

- 8/2'inci maddesinde; vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya katma değer vergisini fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzenlediği bu tür vesikalarda katma değer vergisi gösterenlerin, bu vergiyi ödemekle mükellef oldukları, bu hususun kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de geçerli olduğu, bu gibi sebeplerle fazla ödenen vergilerin, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgililere iade edileceği,
   
- 10'ncu maddesinin (a) bendinde; mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılmasıyla, (b) bendinde; malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura ve benzeri belgeler verilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesiyle,(c) bendinde ise; kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılmasıyla vergiyi doğuran olayın meydana geleceği,   
   
-  5766 sayılı Kanunun 12/b maddesiyle değişik 17/4-p maddesinde ise;  Hazinece yapılan taşınmaz mal teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemlerinin katma değer vergisinden  istisna olduğu,
hükme bağlanmıştır.

Öte yandan; 25 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümünde;               

1 Aralık 1986 tarihinden itibaren kiraya verme işlemlerinde katma değer vergisinin, hizmet ifalarına ait esaslar çerçevesinde kira bedelinin tahsil edildiği vergilendirme döneminde hesaplanarak beyan edilmesi gerektiği açıklanmıştır.                                                                                                                                     

Bu düzenlemeye göre, kiralama işlemlerinde, her bir kira ödemesi, kısım kısım ifa kapsamında bir hizmetin yapılması olarak değerlendirileceğinden, vergiyi doğuran olay, bu kısmın yerine getirilmesiyle meydana gelmiş olacaktır. Dolayısıyla, kiralama işleminin başlaması ile hizmet verilmeye başlanacağından, bir vergilendirme döneminden fazla devam eden bu hizmetler için takvim yılının her bir ayı itibariyle katma değer vergisi hesaplanması ve bu aya ilişkin beyanname ile beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir. Kira bedelinin peşin olarak tahsil edilmesi halinde, kiralamaya ilişkin katma değer vergisinin vergilendirme dönemleri itibariyle her bir döneme isabet eden kısım üzerinden hesaplanarak beyan edilmesi mümkün bulunmaktadır. Peşin kira nedeniyle fatura veya benzeri belge düzenlenmesi halinde ise KDV Kanununun 10/b maddesi gereğince fatura bedeli üzerinden vergi hesaplanıp beyan edileceği tabiidir.                

Kira tutarının üçer aylık dönemler halinde ödenmesi durumunda da yukarıdaki açıklamalara göre işlem yapılacaktır.                                   

Buna göre; Hazinenin mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerlerde bulunan su kaynaklarının kiralanması işlemleri, 5766 sayılı Kanunun 12/b maddesinin yürürlük tarihi olan 07.06.2008 tarihinden itibaren katma değer vergisinden istisna olup, söz konusu kiralama bedelleri üzerinden katma değer vergisi hesaplanmayacaktır.   

Ancak, 07.06.2008 tarihinden önce yapılan ve bu tarihten sonraki dönemleri de kapsayan kiralama işlemlerinde, 07.06.2008 tarihine kadar olan dönemler için katma değer vergisi hesaplanacak, bu tarihten sonraki dönemlere isabet eden kiralama işlemleri ise katma değer vergisinden istisna olacaktır.                                       

Bu itibarla; özerk bir kamu kurumundan kiraladığınız unsurlara ilişkin olarak, ve  Mart/2008 ve sonraki dönemlere ilişkin peşin ödediğiniz kira bedellerine ait katma değer vergilerinin, 28.02.2004 tarih ve 25387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği'nin “I-Fazla ve Yersiz Ödenen Vergilerin İndirim Hakkına Sahip Olanlara İadesi” bölümünde yapılan açıklamalar doğrultusunda iadesinin talep edilmesi mümkün bulunmaktadır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(02.06.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM