SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Gümrük beyannamesinin açıldığı tarihten sonra yapılan ihraç kayıtlı satışta tecil terkin uygulaması yapılabilir mi?

Gümrük beyannamesinin açıldığı tarihten sonra yapılan ihraç kayıtlı satışta tecil terkin uygulaması yapılabilir mi?

 

Soru:

 

Gümrük beyannamesinin açıldığı tarihten sonra yapılan ihraç kayıtlı satışta tecil terkin uygulaması yapılabilir mi?


Cevap:
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesinde,  ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait  katma değer vergisinin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen verginin terkin edileceği, ihracatın belirlen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan verginin tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51'inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte tahsil edileceği, ancak ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların Vergi Usul Kanununda belirtilen  mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilmemesi halinde, tecil edilen verginin  tecil edildiği tarihten itibaren 6183  sayılı Kanun 48'inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli bulunan tecil faizi ile birlikte tahsil edileceği hükmüne yer verilmiştir.
       
Yukarıdaki madde hükmü kapsamında, imalatçılık vasfına sahip  olan mükellefler tarafından ihraç kayıtlı olarak satışı gerçekleştirilen malların teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3  ay içinde ihraç edilip edilmediğinin teslim tarihine göre belirlenmesi gerekmekte olup, ihracatçı firmaca 06.04.2010 tarihinde gümrük beyannamesi açtırılarak serbest bölgeye ihracatına başlanılan malların, firmanızca düzenlenen 16.05.2010 tarihli faturadaki  mallar olup olmadığının, aynı mallar olması durumunda, kanuni süresinde ihraç edilip edilmediğinin YMM tasdik raporu veya vergi incelme raporu ile tespit edilmesi ve iadenin yapılmasına engel olacak başkaca bir nedenin bulunmaması koşuluyla,  tecil-terkin ve iade uygulamasından genel esaslar çerçevesinde yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(28.05.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM