SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İhraç tarihinden sonra ortaya çıkan KDV’li işlemlerin iade hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hakkında bilgi verirmisiniz?

İhraç tarihinden sonra ortaya çıkan KDV’li işlemlerin iade hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hakkında bilgi verirmisiniz?

 

Soru:

 

İhraç tarihinden sonra ortaya çıkan KDV’li işlemlerin iade hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hakkında bilgi verirmisiniz?


Cevap:
Katma Değer Vergisi Kanununun; 29/3'üncü maddesinde; indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni                 defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hükme bağlanmıştır.           
KDV Kanununun 11. maddesi kapsamındaki işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, aynı Kanunun 32'inci maddesine göre iade edilmektedir.                    
Tam istisna kapsamında yer alan işlemler nedeniyle doğan katma değer vergisi iade           talepleri Maliye Bakanlığınca yayımlanan muhtelif tarih ve sayılı KDV Genel Tebliğlerinde belirtilen esaslara göre yerine getirilmektedir.                                
İhracat teslimlerine ilişkin olarak ihracat sonrasında ortaya çıkan ihracatçı firma tarafından yüklenilen KDV'nin indirim ve iadeye konu edilmesi mümkün bulunmaktadır.  İade en erken           imalatçı firma tarafından düzenlenen faturanın kanuni defterlere kaydedildiği dönemde talep          edilebilecektir. Ancak bu dönemde herhangi bir iade hakkı doğuran işlemin bulunması                       gerekmektedir. İade hakkı doğuran işlemin sözü edilen fatura konusu işlemle ilgili olması da şart değildir.  Faturanın defterlere kaydedildiği dönemde herhangi bir iade hakkı doğuran işlem mevcut değilse faturada gösterilen KDV, iade hakkı doğuran bir işlemin bulunduğu sonraki bir döneme ait katma değer vergisi beyannamesi ile iade talep edilebilecektir.                       
Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; şirketin Nisan/2010 döneminde ihraç ettiği mallara ilişkin olarak, Mayıs/2010 döneminde  yüklendiği  KDV'lerinin Nisan/2010 dönem  iade tutarı hesaplamalarında malın bünyesine giren vergi olarak dikkate alınması mümkün                     bulunmamaktadır.                                                
Ancak ihraç tarihinden sonra ortaya çıkan söz konusu KDV yüklenimlerine ilişkin               faturaların  kanuni defterlere kaydedildiği dönemde  herhangi bir iade hakkı doğuran işlem mevcut olması durumunda yüklenilen KDV listesine eklenerek iade talep edilmesi, bu dönemde iade hakkı doğuran işleminin mevcut olmaması halinde ise iade hakkı doğuran işlemin bulunduğu sonraki  döneme ait katma değer vergisi beyannamesi ile iade talep edilebilecektir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(26.05.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM