SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Zarar tazminatlarının KDV karşısındaki durumu nedir?

Zarar tazminatlarının KDV karşısındaki durumu nedir?

 

Soru:

 

Zarar tazminatlarının KDV karşısındaki durumu nedir?


Cevap:
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1 inci maddesi uyarınca Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

Aynı Kanunun “Teslim ve Hizmet İşlerinde Matrah” başlığını taşıyan 20’nci maddesinin 1’inci fıkrasında; teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, 2’nci fıkrasında ise bedel deyiminden, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerlerin toplamının anlaşılması gerektiği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, mezkur Kanunun “Matraha Dahil Unsurlar” başlığı adı altında düzenlenen  24’üncü maddesinin (c) fıkrasında ise; vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin vergi matrahına dahil edileceği hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre; sözleşme veya siparişe bağlandıktan sonra hiç gerçekleşmeyen veya eksik gerçekleşip eksikliğe tekabül eden  işlemler dolayısıyla, hammade satın alma siparişlerinizin iptalinden kaynaklanan ve şirketinizce tahsil edilecek olan herhangi bir teslim/hizmetin karşılığını teşkil etmeyen cayma tazminatı, cezai tazminat, sipariş iptal bedeli v.b. isimlerle alınan cezai veya zarar tazminatları, bir mal teslimi veya hizmet ifası karşılığında ortaya çıkmadığından katma değer vergisine tabi bulunmamaktadır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(25.05.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM