SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Leasing yoluyla yüzde 1 KDV ödenerek satın alınan malın satışında hangi oranda KDV hesaplanacaktır ?

Leasing yoluyla yüzde 1 KDV ödenerek satın alınan malın satışında hangi oranda KDV hesaplanacaktır ?

 

Soru:

 

Leasing yoluyla yüzde 1 KDV ödenerek satın alınan malın satışında hangi oranda KDV hesaplanacaktır ?


Cevap:
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun  “Teslim ve Hizmet İşlerinde Matrah” başlığını taşıyan 20'inci maddesinin 1'inci fıkrasında; teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, 2'inci fıkrasında ise bedel deyiminden, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerlerin toplamının anlaşılması  gerektiği hükme bağlanmıştır.
   
Aynı Kanunun 27/1'inci fıkrasında; “Bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrah işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücretidir.”, 27/2'inci fıkrasında; “Bedelin emsal bedeline veya emsal ücretine göre açık bir şekilde düşük olduğu ve bu düşüklüğün mükellefçe haklı bir sebeple açıklanamadığı hallerde de, matrah olarak emsal bedeli veya emsal ücreti esas alınır.” hükümleri yer almaktadır.
   
   
Diğer taraftan, KDV Kanununun 28’nci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Kararname eki Kararın 1’inci maddesinde; Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;
           
a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, % 18
 
b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %1

c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %8                

olarak tespit edilmiş, söz konusu Kararnameye ekli (II) sayılı listenin “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı (B) bölümünün 29'uncu sırasında; Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 84.29.52.10.00.00 tarife pozisyonunda yer alan “Paletli ekskavatörler (kulesi 360 derece dönebilen)”, 84.29.52.90.00.11 tarife pozisyonunda yer alan “Lastik tekerlekli olanlar (kulesi 360 derece dönebilen makina ve cihazlar)” ve 84.29.59.00.10.11 tarife pozisyonunda yer alan “Beko loder”e yer verilmiştir.
   
Buna göre;  leasing yoluyla satın aldığınız malın tesliminde KDV'nin gerçek satış bedeli üzerinden hesaplanması gerekmekte olup, söz konusu malın 84.29.52.10.00.00-84.29.52.90.00.11-84.29.59.00.10.11 tarife pozisyonlarında yer alması halinde satış bedeline %8,  84.29 pozisyon numarasında sayılan diğer iş makinalarından olması halinde ise 30.06.2009 tarihine kadar %8, bu tarihten sonra ise genel oranda (%18) katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(21.05.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM