SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kısım kısım teslim edilen yıllara sari inşaat işlerinde indirimli oran iade talebinin yapılacağı dönem hangisidir ?

Kısım kısım teslim edilen yıllara sari inşaat işlerinde indirimli oran iade talebinin yapılacağı dönem hangisidir ?

 

Soru:

 

Kısım kısım teslim edilen yıllara sari inşaat işlerinde indirimli oran iade talebinin yapılacağı dönem hangisidir ?


Cevap:
2008 yılında başladığınız toplu konut inşaatı işinin 2009/Aralık ayında geçici kabulünün yapılarak tamamlandığı, inşaatın devam ettiği süreçte; 2008 yılında 4,  2009 yılında 6 adet  alınan hakediş karşılığında %1 oranında katma değer vergisi hesaplamak suretiyle fatura düzenlediğiniz,
    -Yapılan işin yıllara sari inşaat ve onarma işi mahiyetinde olması nedeniyle faturaların hakediş tarihlerinde düzenlenmesine rağmen, geçici kabulün yapıldığı tarih itibariyle işin tamamlanıp teslimin yapıldığı düşüncesiyle KDV Kanununun 29/2. maddesi kapsamındaki iade talebinizi Aralık/2008 döneminden önce yapmadığınız, sadece 2008 yılında yüklenilen vergilerden indirimle gideremediğiniz tutarların iadesini Şubat/2009 dönem KDV beyannamesiyle talep ettiğiniz,
    belirtilerek, 2008 yılında yüklendiğiniz katma değer vergilerinden indirimle gideremediğiniz tutarların (inşaatın bittiği 2009 yılını takip eden 2010 yılının Ocak-Kasım dönemlerinde ) iadesinin talep edilip edilemeyeceği, talep edilebilmesi durumunda 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğine göre düzenlenip beyanname ile birlikte verilmesi gereken “iade edilecek verginin hesaplanmasına ilişkin tablo”da faturaların ait olduğu dönemler itibariyle mi yoksa teslim ve hizmetin gerçekleşmiş sayıldığı Aralık/2009 dönemi itibariyle mi hesaplamaların yapılacağı konusu hakkında aşağıda gerekli açıklamalar yapılmıştır.
   
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 10’ncu maddesi; “Vergiyi Doğuran Olay :

a)Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,

b)  Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi,

c)  Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması,
........................................
Anında meydana gelir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Aynı Kanunun 29. maddesinde;  “.............Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi nakden iade edilir. Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisinin iade hakkını kaldırmaya; Maliye Bakanlığı, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.                               
Öte yandan; KDV Kanununun 29/2'inci maddesi hükmü uyarınca 2006 ve izleyen yıllarda gerçekleştirilecek indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV  alacaklarının iadesine ilişkin usul ve esaslar 99, 101, 105 ve 106 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ile 41 Seri No.lu KDV Sirkülerinde belirlenmiştir.
   
Diğer taraftan; 85 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/4.) bölümünde; ilgili yılın Ocak-Kasım arasındaki dönemlerde verilecek beyannamelerde iade hakkını kullanmayıp yüklendiği vergileri indirim konusu yapmayı tercih eden mükelleflerin, daha sonra düzeltme beyannameleri ile iade talebinde bulunmalarının söz konusu olamayacağı, 96 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 6 no.lu bölümünde de; indirimli orana tabi işlemlerle ilgili katma değer vergisi alacakları için süresinde iade talebinde bulunmayan mükelleflerin daha sonra düzeltme beyannameleri vererek iade talebinde bulunmalarının mümkün olmadığı, bu mükelleflerle ilgili olarak 85 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A/4) bölümündeki açıklamalar esas alınarak işlem yapılacağı, açıklanmıştır.
   
Buna göre; indirimli KDV oranına tabi yıllara sari inşaat işlerinde, işin bitiminden önce indirimli orana tabi kısım kısım mal teslimi veya hizmet ifasının gerçekleştirilmesi ve fatura düzenlenmesi halinde bu işlemlerin yapıldığı yılda indirimle giderilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilen sınırı aşan  verginin mahsuben ve yılı içinde mahsuben iade edilemeyen verginin en erken izleyen yılın Ocak dönemine ait olup Şubat ayı içinde verilecek, en geç Kasım dönemine ait olup Aralık ayı içinde verilecek KDV beyannameleri ile nakden iadesinin talep edilmesi mümkün bulunmaktadır.
   
Sonuç itibariyle; 2008 yılında başladığınız ve  2009/Aralık ayında geçici kabulü yapılarak tamamlanan indirimli orana tabi konut inşaatı işi ile ilgili olarak 2008 yılında yapmış olduğunuz kısmi hizmet ifaları kapsamında 4 adet hakediş karşılığı düzenlediğiniz faturalara istinaden  yüklenilen ve indirimle giderilemeyen verginin tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilen sınırı aşan  kısmının en geç Kasım/2009 dönemine ait KDV beyannamesi ile iadesinin talep edilmesi gerekeceğinden, söz konusu faturalara istinaden yüklendiğiniz ve iadesi talep edilmeyen verginin geçici kabulün (işin bitim tarihi) yapıldığı 2009 yılı ile ilişkilendirilip iadesinin talep edilmesi mümkün bulunmamaktadır.Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(20.05.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM