SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yolcu taşıma faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan binek otomobili için ödenen KDV indirim konusu yapılabilir mi?

Yolcu taşıma faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan binek otomobili için ödenen KDV indirim konusu yapılabilir mi?

 

Soru:

 

Yolcu taşıma faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan binek otomobili için ödenen KDV indirim konusu yapılabilir mi?


Cevap:
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun "Vergi İndirimi" başlıklı 29'ncu maddesinin 1'nci fıkrasında; "Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler." denilmiş, fıkranın (a) bendinde; kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisinin, indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 30'ncu maddesinin (b) fıkrasında ise; faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen Katma Değer Vergisi’nin, hesaplanan Katma Değer Vergisi’nden indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan; 23 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (I) bölümünde; faaliyetleri; kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması, taksicilik işletmeciliği yapılması veya binek otomobillerinin çeşitli şekillerde işletilmesi onların bu amaçla kullandıkları binek otomobillerinin alışlarında ödenen ve faturalarda ayrıca gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılabileceği, binek otomobillerini yukarıda belirtildiği gibi çeşitli şekillerde işleten mükelleflerin bu amaçla kullanılan binek otomobilleri ile ilgili olarak indirim hakkından yararlanabilecekleri; ancak mükelleflerin işletme amacı dışında iktisap ettikleri binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin indiriminin mümkün olmadığı; indirim konusu yapılamayan bu verginin, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları çerçevesinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabileceği; bu uygulamanın binek otomobili işletmeciliği ile uğraşan mükelleflerin işletme amacı dışında satın aldıkları binek otomobilleri için de geçerli olduğu açıklanmıştır.

Buna göre; yolcu taşıma faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın aldığınız 2 adet binek otomobilin alış faturalarında gösterilen katma değer vergilerinin indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(19.05.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM