SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İşe başlatmama tazminatı ödemelerinden gelir vergisi kesintisi yapılacak mıdır?

İşe başlatmama tazminatı ödemelerinden gelir vergisi kesintisi yapılacak mıdır?

 

Soru:

 

İşe başlatmama tazminatı ödemelerinden gelir vergisi kesintisi yapılacak mıdır?


Cevap:
Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez. …”hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında; yaptıkları ödemeler üzerinden tevkifat yapmaya mecbur olanlar sayılmış olup, anılan fıkranın birinci bendinde "Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre" gelir vergisi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir. 

Diğer taraftan, 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5904 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 1 inci maddesi ile, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin (1) numaralı bendinde yer alan, “Ölüm, sakatlık, hastalık ve işsizlik sebepleriyle verilen tazminat ve yapılan yardımlar”ın gelir vergisinden müstesna olduğuna ilişkin hüküm,; “Ölüm, sakatlık, hastalık  ve işsizlik sebepleriyle (işe başlatmama tazminatı dahil) verilen tazminat ve yapılan yardımlar” şeklinde değiştirilerek, “işe başlatmama tazminatları da istisna kapsamına alınmıştır.

Söz konusu değişikliğe paralel olarak, 5904 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 77 inci maddede; “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlerle ilgili olarak 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesi uyarınca işverenlerce işçiye ödenen işe başlatmama tazminatları, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Anılan dönemlere ilişkin işe başlatmama tazminatı gelir vergisi tevkifatına tabi tutulan mükelleflerin; tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca tahsil edilen gelir vergisinin red ve iade işlemleri yapılır.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esası belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(06.05.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM