SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Şirketler tarafından nihai tüketiciden alınan otomobiller için stopaj yapılmalı mıdır?

Şirketler tarafından nihai tüketiciden alınan otomobiller için stopaj yapılmalı mıdır?

 

Soru:

 

Şirketler tarafından nihai tüketiciden alınan otomobiller için stopaj yapılmalı mıdır?


Cevap:
Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 234. maddesinde, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa; yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmünde olduğu belirtilmiştir.

Buna göre, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için gider pusulası düzenlemeleri ve bu belgeyi işi yapana veya emtiayı satana imza ettirmeleri gerekmektedir.

Öte yandan, Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesinin 13 numaralı bendinde, 4108 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 'diğer kişilerden' satın alınan mal ve hizmet için yapılan ödemeler vergi tevkifatının kapsamı dışına çıkartıldığından esnaf muaflığı kapsamı dışında kalan diğer kişilere yapılan ödemeler üzerinden tevkifat yapılmayacaktır.

Bu nedenle, şirketler tarafından nihai tüketiciden alınan otomobil için gider pusulası düzenlenmesi ancak, vergi tevkifatının yapılmaması gerekmektedir."

Yukarıdaki açıklamalardan da açıkca anlaşılacağı üzere, Gelir Vergisi Kanunu'nun vergi kesintilerini düzenleyen 94. maddesinin 13 nolu bendi, yapılacak gelir vergisi kesintisini "Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet karşılığı yapılan ödemeler" ile sınırlamıştır.

Yani esnaf muaflığından yararlanmayanlara bu bağlam ve kapsamda yapılacak ödemelerden asla gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(05.05.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM