SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Mali Müşavirlerin işini terk eden mükelleflerine kesecekleri serbest meslek makbuzunda stopaj yapılmalı mıdır?

Mali Müşavirlerin işini terk eden mükelleflerine kesecekleri serbest meslek makbuzunda stopaj yapılmalı mıdır?

 

Soru:

 

Mali Müşavirlerin işini terk eden mükelleflerine kesecekleri serbest meslek makbuzunda stopaj yapılmalı mıdır?


Cevap:
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.”, 67 nci maddesinin birinci fıkrasında da; “Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyle yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır.”  hükümlerine yer verilmiştir.
Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” hükmüne yer verilmiş olup, maddenin 2 numaralı bendinde yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden tevkifat yapılacağı belirtilmiştir.
Bu kapsamdaki teslim ve hizmetlerin yalnızca  94’ncü madde de sayılan kişi ve kurumlara yapılması halinde, ödemeyi yapanlarca gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Maddede belirtilmeyen kişi ve kurumların ise vergi kesintisi yapma sorumlulukları bulunmamaktadır.
Buna göre; işini terk eden ve şu anda herhangi bir vergi mükellefiyeti bulunmayan bir müşterinin, Gelir Vergisi Kanununun 94’ncü maddesinde tevkifat yapmakla zorunda olan kişiler arasında bulunmaması nedeniyle, mali müşavirlik hizmetine karşılık vergi mükellefi olmayan müşterilerden  yapılacak tahsilatlar için düzenlenecek serbest meslek makbuzu üzerinde stopaj gelir vergisi hesaplanması mümkün bulunmamaktadır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(04.05.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM