SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Başka bir firma hakkında vergi dairesinden bilgi isteyebilirmiyim. Bu Bir yasal hak mıdır. Vergi usul kanunundaki bilgi isteme hükümlerini burada uygulayabilir miyiz?

Başka bir firma hakkında vergi dairesinden bilgi isteyebilirmiyim. Bu Bir yasal hak mıdır. Vergi usul kanunundaki bilgi isteme hükümlerini burada uygulayabilir miyiz?

 

Soru:

 

Başka bir firma hakkında vergi dairesinden bilgi isteyebilirmiyim. Bu Bir yasal hak mıdır. Vergi usul kanunundaki bilgi isteme hükümlerini burada uygulayabilir miyiz?
 


Cevap:
13 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 5’nci maddesinde vergi mahremiyeti konusuna yer verilmiş olup, bu maddede “Aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısıyle, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazımgelen diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nef’ine kullanamazlar;
1. Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar;
2. (2686 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen bent) Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştayda görevli olanlar;
3. Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler;
4. Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler.
Bu yasak, yukarıda yazılı kimseler, bu görevlerinden ayrılsalar dahi devam eder.” hükmü yer almaktadır.
           Diğer taraftan, üçüncü kişileri ilgilendiren herhangi bir araştırma dolayısıyle veya kendi aralarındaki herhangi bir hususu açıklığa kavuşturmak veya yine kendi aralarındaki ihtilafların, çözümlenmesine yardımcı olacak diğer mükelleflere ait bilgileri vergi dairelerinden veya Bakanlıktan isteyebileceklerine ve bu bilgilerinde verilebileceğine ilişkin bir hüküm 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer almadığı gibi, böyle bir mecburiyette bulunmamaktadır.

Ancak, bir hakkın tesbiti için mahkemece zorunlu görülerek istenilmesi halinde, mahkemelere bilgi verilebileceği tabiidir.” denilmektedir.

Bu nedenlerle, istenilen bilgiler vergi mahremiyeti kapsamına girdiğinden, talebinizin vergi dairesinde yerine getirilmesine imkan bulunmamaktadır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(16.04.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM