SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Büyük bir faktoring firmasıyız. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi mükellefiyiz. Kira gelirimiz var. Bu kira geliri KDV den istisna mıdır?

Büyük bir faktoring firmasıyız. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi mükellefiyiz. Kira gelirimiz var. Bu kira geliri KDV den istisna mıdır?

 

Soru:

 

Büyük bir faktoring firmasıyız. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi mükellefiyiz. Kira gelirimiz var. Bu kira geliri KDV den istisna mıdır?
 


Cevap:
Bilindiği gibi, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28.maddesinin 2.fıkrasında; “Bankerlerin yapmıs oldukları banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar (kendileri veya baskaları hesabına menkul kıymet alıp satmayı, alım - satıma tavassut etmeyi veya alıp sattıkları menkul kıymet karsılığı borcları odemeyi taahhut etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri dolayısıyla lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri
menfaatler sağlamak üzere devamlı olarak para toplama isiyle uğraşanların topladıkları paralara sağladıkları gelir ve menfaatler üzerinden komisyon, ücret, hizmet karşılığı gibi adlarla aldıkları paralar dahil) da banka muameleleri vergisine tabidir.” denilmekte, son fıkrasında da, 2279 sayılı Kanuna göre ikraz isleriyle uğraşanlarla ikinci fıkrada belirtilen muamele ve hizmetlerden herhangi birini devamlı olarak yapanlar bu Kanunun uygulanmasında banker sayılacağı belirtilmektedir.
Anılan hükümlere göre, banka muamelelerinden herhangi birini devamlı olarak yapanlar banker addedilmektedir. Bu nedenle, şirketinizin sadece banka muameleleri nedeniyle lehine aldığı paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olmakla birlikte, sirketiniz tarafından yapılan işyeri kiralama işlemi banka muamelesi sayılmadığından, banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi bulunmamaktadır. Öte yandan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1. maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu, 17/4-c
maddesinde ise, banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemlerin KDV’den istisna edildiği, hükme bağlanmıstır.

Buna göre, şirketiniz tarafından yapılan ve banka muameleleri sayılmadığı icin banka ve sigorta muamelelerine tabi olmayan işyeri kiralama işlemine katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(15.03.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM