SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Şehir dışında okuyan çocuğum için ödediğim kira bedelini, kira gelirimi beyan edeceğim dönemde gerçek gider yöntemini seçerek gayrimenkul sermaye iradı matrahımdan düşebilir miyim?

Şehir dışında okuyan çocuğum için ödediğim kira bedelini, kira gelirimi beyan edeceğim dönemde gerçek gider yöntemini seçerek gayrimenkul sermaye iradı matrahımdan düşebilir miyim?

 

Soru:

 

Şehir dışında okuyan çocuğum için ödediğim kira bedelini, kira gelirimi beyan edeceğim dönemde gerçek gider yöntemini seçerek gayrimenkul sermaye iradı matrahımdan düşebilir miyim?


Cevap:
   193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 21’inci maddesinde; binaların konut olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın (1.1.2009 tarihinden geçerli olmak üzere) 2.600.- TL.’sinin gelir vergisinden istisna olduğu; istisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halleri ile ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyannameyle bildirmek mecburiyetinde olanlarla gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanların bu istisnadan yararlanamayacakları, hükme bağlanmıştır. 

    Aynı Kanun’un 71’inci maddesinde; “Gayrimenkul sermaye iradında safi irat, gayrisafi hasılattan iradın sağlanması ve idamesi için yapılan giderler indirildikten sonra kalan müspet farktır.”, 72’nci maddesinde ise; “Gayrimenkul sermaye iratlarında gayrisafi hasılat, 70’inci maddede yazılı mal ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedellerinin tutarıdır.” hükümleri yer almaktadır.  
   
    Diğer taraftan, anılan Kanun’un 74’üncü maddesinde; safi iradın bulunması için, 21’inci maddeye göre istisna edilen gayrisafi hasılata isabet edenler hariç olmak üzere, gayrisafi hasılattan indirilecek giderler bentler halinde sayılmış olup; aynı maddenin (10)’uncu bendinde; sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedelinin (Kira indirimi gayrisafi hasılattan bu maddenin 1 ila 9 ve 11 numaralı bentlerinden yazılı giderler düşüldükten sonra, kalan miktar üzerinden yapılır; kiranın indirilemeyen kısmı 88’inci maddenin 3’üncü fıkrasının uygulanmasında gider fazlalığı sayılmaz) gayrisafi hasılattan indirileceği, hüküm altına alınmıştır.

    Buna göre, 2009 yılına ait kira gelirlerinizin yukarıda belirtilen istisna tutarını (2009 yılı için 2.600. TL.) aşması halinde, aşan kısmı gayrimenkul sermaye iradı olarak beyan etmeniz gerekmektedir. Bunun yanında, safi iradınızın tespit şekli olarak gerçek gider usulünü seçmeniz durumunda, beyan edeceğiniz kira gelirinizden, ancak ikamet ettiğiniz konut (lojman) için ödediğiniz kira bedelini indirmeniz mümkün olup; okuyan çocuğunuz için ödediğiniz kira bedelini indirmeniz mümkün değildir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(09.03.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM