SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Babamın mülkiyetinde olan binayı işyeri olarak kullanıyorum. Bu durumda fiili bir kira ödemesi yapmasam bile emsal kira bedeli üzerinden tevkifat yapmak zorunda mıyım?

Babamın mülkiyetinde olan binayı işyeri olarak kullanıyorum. Bu durumda fiili bir kira ödemesi yapmasam bile emsal kira bedeli üzerinden tevkifat yapmak zorunda mıyım?

 

Soru:

 

Babamın mülkiyetinde olan binayı işyeri olarak kullanıyorum. Bu durumda fiili bir kira ödemesi yapmasam bile emsal kira bedeli üzerinden tevkifat yapmak zorunda mıyım?


Cevap:
   193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinde; kimlerin, hangi ödemelerden tevkifat yapmak zorunda olduğu belirlenmiş olup; gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret erbaplarının, bahsedilen maddede bentler halinde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları; aynı maddenin 5/a bendinde ise, 70’inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden (2006/11449 sayılı B.K.K. kararı uyarınca 01/01/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) %20 oranında tevkifat yapılacağı, hükme bağlanmıştır.
    Söz konusu Kanunun 70’inci maddesinde; aynı maddede bentler halinde sayılan mal ve hakların, sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu, hüküm altına alınmıştır.
    Diğer taraftan, anılan Kanunun 73’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasında; kiraya verilen mal ve hakların kira bedellerinin emsal kira bedelinden düşük olamayacağı, bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedelinin bu mal ve hakların kirası sayılacağı, emsal kira bedelinin ise yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kira olduğu, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse emsal kira bedelinin ise Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen vergi değerinin %5’i olacağı, hükmü yer almaktadır. Aynı maddede emsal kira bedeli esasının uygulanmayacağı durumlar tek tek belirtilmiş olup, binaların maddede sayılanlara sadece ikamet etmek üzere tahsisi bu kapsama alınmıştır.
    Buna göre, mülkiyeti babanıza ait olup işyeri olarak kullanılan gayrimenkul için nakden veya hesaben kira ödemesinde bulunmaması halinde söz konusu işyerinin emsal kira bedelinin babanız tarafından elde edilmiş gayrimenkul sermaye iradı olarak yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(08.03.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM