SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Şirketimiz aktifindeki araçların bir kısmını kısmi bölünme yoluyla yeni kurulacak şirkete devir edeceğiz. Bu takdirde kısmi bölünme müessesesinden yararlanabilirmiyiz?

Şirketimiz aktifindeki araçların bir kısmını kısmi bölünme yoluyla yeni kurulacak şirkete devir edeceğiz. Bu takdirde kısmi bölünme müessesesinden yararlanabilirmiyiz?

 

Soru:

 

Şirketimiz aktifindeki araçların bir kısmını kısmi bölünme yoluyla yeni kurulacak şirkete devir edeceğiz. Bu takdirde kısmi bölünme müessesesinden yararlanabilirmiyiz?


Cevap:
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi” başlıklı 19. maddesinin 3/b bendinde; “Kısmî bölünme: Tam mükellef bir sermaye şirketinin veya sermaye şirketi niteliğindeki bir yabancı kurumun Türkiye'deki iş yeri veya daimî temsilcisinin bilânçosunda yer alan taşınmazlar ile en az iki tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri ya da sahip oldukları üretim veya hizmet işletmelerinin bir veya birkaçını kayıtlı değerleri üzerinden aynî sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine devretmesi, bu Kanunun uygulanmasında kısmî bölünme hükmündedir. Ancak, üretim veya hizmet işletmelerinin devrinde, işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümünün devredilmesi zorunludur.

Kısmî bölünmede devredilen varlıklara karşılık edinilen devralan şirket hisseleri, devreden şirkette kalabileceği gibi doğrudan bu şirketin ortaklarına da verilebilir. Taşınmaz ve iştirak hisselerinin bu bent kapsamında devrinde, devralan şirketin hisselerinin devreden şirketin ortaklarına verilmesi halinde, devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerine ilişkin borçların da devri zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, konuyla ilgili açıklamaların yapıldığı 1 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “Üretim ve hizmet işletmelerinin ayni sermaye olarak konulması” başlıklı 19.2.2.1. bölümünde; “Üretim veya hizmet işletmelerinin devrinde, işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümünün devredilmesi zorunludur. Kısmi bölünme sonucu hem bölünen işletmenin hem de bölünme sonucunda varlıkları devralan işletmenin faaliyetine devam etmesi esastır. Bu kapsamda, söz konusu işletmelerin devrinde, işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli taşınmaz, her türlü tesis, makine ve teçhizat, alet, edevat, taşıtlar, gayrimaddi haklar ile hammadde, mamul, yarı mamul mallar gibi aktif kıymetler ile ilgili pasif kıymetlerin tümünün devredilmesi zorunludur.
…………….” açıklamaları yer almış; “Üretim ve hizmet işletmelerinin belli bir kısmının kısmi bölünmeye konu edilmesi” başlıklı 19.2.2.1.3. bölümünde de;
“Üretim ve hizmet işletmelerinin belli bir kısmının sermaye şirketlerine ayni sermaye olarak konulması mümkün olmayıp işletme bütünlüğünün korunması gerekmektedir.
……………..
Tek bir üretim veya hizmet işletmesi bulunan kurumun, taşınmazlar ve iştirak hisselerini kısmi bölünmeye konu etmesi mümkün olup anılan işletmeyi ise kısmi bölünme kapsamında devretmesi mümkün değildir.

Birbirinden ayrı varlık ifade eden ve birbirinden ayrı olarak bir ticari faaliyeti devam ettirebilecek nitelikte olan varlıklardan oluşan işletmelerin, bu varlıkları kısmi bölünmeye konu edilebilecektir.
…………….” açıklamaları yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalara göre, şirketinizin aktifine kayıtlı ve bölünme işlemine konu olan taşıtların birbirinden ayrı varlık ifade eden ve birbirinden ayrı olarak bir ticari faaliyeti devam ettirebilecek nitelikte olmaları halinde (örneğin bir kısmının çekici ve bir kısmının da römorklardan oluşması halinde)  kısmi bölünme kapsamında bir kısmının yeni kurulacak şirkete devredilmesi mümkün bulunmaktadır.Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(03.03.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM